Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 9/14 Wójta Gminy Narewka

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 26 744 003 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 758 099

- dochody majątkowe: 10 985 904

2) wydatki ogółem : 28 063 817 zł w tym:

- bieżące : 13 827 038

- majątkowe: 14 236 779

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 900 698

0

1 900 698

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

78 200

1 200

79 400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

1 200

5 200

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 691 698

-1 200

1 690 498

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

864 656

-3 200

861 456

4410

Podróże służbowe krajowe

20 000

2 000

22 000

801

Oświata i wychowanie

4 107 342

0

4 107 342

80101

Szkoły podstawowe

2 191 277

1 420

2 192 697

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

277 540

10

277 550

4120

Składki na Fundusz Pracy

31 950

410

32 360

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000

1 000

14 000

80110

Gimnazja

613 517

-420

613 097

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 600

-420

10 180

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 700

-1 000

1 700

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 200

-1 000

1 200

80195

Pozostała działalność

441 478

0

441 478

4300

Zakup usług pozostałych

24 081

-1 000

23 081

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000

1 000

2 000

852

Pomoc społeczna

1 056 051

0

1 056 051

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18 855

-600

18 255

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 897

-600

12 297

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

332 538

3 300

335 838

3110

Świadczenia społeczne

332 538

3 300

335 838

85215

Dodatki mieszkaniowe

28 450

-1 800

26 650

3110

Świadczenia społeczne

28 450

-1 800

26 650

85219

Ośrodki pomocy społecznej

189 804

-1 500

188 304

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

126 246

1 860

128 106

4300

Zakup usług pozostałych

8 500

-1 500

7 000

4410

Podróże służbowe krajowe

2 800

-1 860

940

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

68 056

0

68 056

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 220

625

39 845

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 693

15

8 708

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 171

-298

873

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000

205

3 205

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 282

-547

2 735

85295

Pozostała działalność

62 720

600

63 320

3110

Świadczenia społeczne

62 220

600

62 820

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 042 143

0

4 042 143

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

234 277

0

234 277

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 604

3 900

90 504

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000

-3 900

6 100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 800

-2 000

9 800

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4 500

2 000

6 500

90095

Pozostała działalność

3 445 816

0

3 445 816

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 000

200

6 200

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 826

10

45 836

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 310

-10

5 300

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

2 991

-200

2 791

Razem własne:

26 650 878

0

26 650 878

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 197 082

0

1 197 082

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 150 000

0

1 150 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 630

-665

22 965

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 667

1 380

3 047

4300

Zakup usług pozostałych

2 572

-715

1 857

85295

Pozostała działalność

28 162

0

28 162

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

467

467

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

467

-467

0

Razem zlecone:

1 412 939

0

1 412 939

Ogółem:

28 063 817

0

28 063 817

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe