Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Grajewskiego

z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w roku 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, zm. poz. 509, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w roku 2015 na kwotę 3.259,68 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć 68/100).

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 1/2014 Starosty Grajewskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w roku 2014 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 270).

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
Starosta Grajewski Jarosław Augustowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe