Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.366.053,54 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 52.562.432,81 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.803.620,73 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 56.966.053,54 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 51.049.532,66 zł,

2) majątkowe w wysokości 5.916.520,88 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 zł, z tego:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w wysokości 600.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 733.300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 133.300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.

2. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 233.700,00 zł, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł i wydatki w kwocie 162.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 200.000,00 zł,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14
z dnia 19 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14
z dnia 19 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14
z dnia 19 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14
z dnia 19 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14
z dnia 19 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14
z dnia 19 grudnia 2014 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/14
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu nr III/12/14
z dnia 19 grudnia 2014 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe