Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, art. 237, art. 242, art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o 646.990 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 646.990 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 3.466.046 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.669.432 zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 95.872.119,62 zł:

- bieżące - 82.305.899,62 zł,

- majątkowe - 13.566.220 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 92.406.073,62 zł:

- bieżące - 79.041.262,62 zł,

- majątkowe - 13.364.811 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.222.712,62 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 168.741 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 250.239 zł,

5) dochody i wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 5.000 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

5 000,00

0,00

5 000,00

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

168 741,00

0,00

168 741,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

8 559 825,00

179 137,00

8 738 962,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 489 825,00

179 137,00

4 668 962,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

500 000,00

32 560,00

532 560,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

190 000,00

31 716,00

221 716,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

299 825,00

99 714,00

399 539,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

15 147,00

15 147,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

39 639 656,00

433 846,00

40 073 502,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

9 601 700,00

23 995,00

9 625 695,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

5 000,00

15 753,00

20 753,00

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

8 242,00

8 242,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

8 000 565,00

409 851,00

8 410 416,00

0310

Podatek od nieruchomości

5 350 000,00

263 710,00

5 613 710,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

651 665,00

13 756,00

665 421,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

750 000,00

86 935,00

836 935,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

45 000,00

45 450,00

90 450,00

758

Różne rozliczenia

19 481 340,00

34 007,00

19 515 347,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

306 750,00

34 007,00

340 757,00

0920

Pozostałe odsetki

9 450,00

34 007,00

43 457,00

Razem:

86 828 676,00

646 990,00

87 475 666,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

8 222 712,62

0,00

8 222 712,62

Dochody ogółem:

95 225 129,62

646 990,00

95 872 119,62

a) bieżące - 82.305.899,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 985.728 zł;
b) majątkowe - 13.566.220 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.313.081 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3.500.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 399.539 zł,
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje - 353.600 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Porozumienia AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

5 000,00

0,00

5 000,00

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

250 239,00

0,00

250 239,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 360 196,00

646 990,00

6 007 186,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 203 000,00

646 990,00

1 849 990,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 051 000,00

646 990,00

1 697 990,00

Razem:

83 281 132,00

646 990,00

83 928 122,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

8 222 712,62

0,00

8 222 712,62

Wydatki ogółem:

91 759 083,62

646 990,00

92 406 073,62

1) wydatki bieżące - 79.041.262,62 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 60.012.133,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.148.634,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 22.863.499,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 4.725.952,75 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.785.470,89 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1.077.705,00 zł,

e) obsługa długu - 1.440.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 13.364.811,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.007.811,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 8.541.675,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 357.000,00 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2014

1

2

3

4

5

6

1.

600

60016

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I

2 390 374,00

6050

449 256,00

6057

970 832,00

6059

970 286,00

2.

600

60016

6050

Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie - dokumentacja projektowa

9 100,00

3.

600

60016

6050

Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie - dokumentacja projektowa

10 950,00

4.

600

60016

6050

Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Krętej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie

96 990,00

5.

600

60016

Strefa płatnego parkowania

5 000,00

6050

1 400,00

6060

3 600,00

6.

600

60016

6050

Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim

343 150,00

7.

630

63003

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów

6 127 253,00

6057

5 444 179,00

6059

683 074,00

8.

630

63003

Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy

205 468,00

6057

17 774,00

6059

3 137,00

6067

156 873,00

6069

27 684,00

9.

700

70005

6050

Wykupy nieruchomości

1 697 990,00

10.

720

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

267 836,00

6067

227 660,00

6069

40 176,00

11.

750

75023

6060

Zakupy inwestycyjne - zakup licencji edytora EDAP

6 000,00

12.

750

75095

6050

Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

50 000,00

13.

750

75095

6050

Audyt uzdrowiska

20 000,00

14.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie

761 000,00

801

80110

6050

661 000,00

851

85154

6050

100 000,00

15.

851

85154

6050

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2

50 300,00

16.

851

85154

6050

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych

48 000,00

17.

851

85154

6050

Rozbudowa placów zabaw przy Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 3, Przedszkolu Nr 4, Przedszkolu Nr 6

51 700,00

18.

853

85305

6050

Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

210 000,00

19.

900

90002

6060

Zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

6 100,00

20.

900

90015

6050

Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego na ulicy Pensjonatowej w Augustowie

64 300,00

21.

926

92604

6050

Termomodernizacja pomieszczenia technicznego na pomoście Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie

11 200,00

22.

926

92604

6050

Wykonanie pomieszczenia przeszklonego w budynku pływalni

6 300,00

23.

926

92604

6050

Modernizacja systemu kasowego ESOK na pływalni

8 500,00

24.

926

92604

6050

Modernizacja pływalni miejskiej w Augustowie

536 600,00

25.

926

92604

6060

Zakup kserokopiarki na potrzeby CSiR

5 500,00

26.

926

92604

6060

Zakup centrali telefonicznej - serwer telekomunikacyjny na potrzeby CSiR

4 700,00

27.

926

92604

6060

Zakup odkurzacza basenowego

13 500,00

Razem:

13 007 811,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 646.990 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z:

a) wpłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 32.560 zł (rozdz. 70005 § 0470),

b) dzierżaw miejskich nieruchomości - 31.716 zł (rozdz. 70005 § 0750),

c) tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 99.714 zł (rozdz. 70005 § 0760),

d) odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących gruntów i nieruchomości miejskich - 15.147 zł (rozdz. 70005 § 0920),

e) podatków i opłat lokalnych:

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 102.688 zł (od osób prawnych - 15.753 zł, od osób fizycznych - 86.935 zł),

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 263.710 zł (rozdz. 75616 § 0310),

- podatku od spadku i darowizn - 13.756 zł (rozdz. 75616 § 0360),

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 8.242 zł (75615 § 2680),

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 45.450 zł (rozdz. 75616 § 0910),

f) tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 34.007 zł (rozdz. 75814 § 0920).

Zwiększa się plan wydatków o 646.990 zł (rozdz. 70005 § 6050), w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność miasta z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne.

Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe