Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Sokólskiego

z dnia 7 stycznia 2015r.

o operacie opisowo - kartograficznym jednostki ewidencyjnej Krynki - obszar wiejski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, co następuje:

§ 1. Projekt operatu opisowo - kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Krynki - obszar wiejski, powiat sokólski, stał się z dniem 30 grudnia 2014 r. operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. 1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, o którym mowa w § 1, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia powyższej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

2. Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.

3. Zarzuty te, można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 - 100 Sokółka.

§ 3. Wyłożenie do wglądu projektu operatu, o którym mowa w § 1 odbyło się w dniach od 5 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 - 100 Sokółka (lokal nr 98), o czym poinformowano zainteresowanych zgodnie z art. 24a ust. 5 ww. ustawy.

Starosta


Piotr Rećko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe