Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/3/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art .18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.000 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 188.064 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku do Uchwały Nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2014 rok z późn. zm, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok do Uchwały Nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2014 rok z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 25.635.101 zł., z tego:

a) dochody bieżące 24.615.677 zł.,

b) dochody majątkowe 1.019.424 zł.

2) plan wydatków w kwocie 26.287.433 zł., z tego:

a) wydatki bieżące 23.215.412 zł.,

b) wydatki majątkowe 3.072.021 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/3/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 19 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/3/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 19 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/3/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 19 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/3/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

1.000.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy70.750,00--

3

Gminne Centrum Kultury


-


470.000,00


-

2.

Parafia w Dobrzyniewie Dużym


30.000,00

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


102.231,00


-

3.

Parafia prawosławna w Fastach


25.000,00

4.

Dotacja dla stowarzyszenia


5.000,00

1 Ogółem

1.000.000,00

572.231,00

-

130.750,00

-

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/3/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok.

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.000 zł.

II. Dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 188.064 zł. w celu prawidłowej realizacji budżetu na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

III. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny na 2014 rok.

- nie będzie w 2014 roku zakupu serwerów w Urzędzie Gminy, kwota 19.000 zł.

- zarządzeniem dodano kwotę do inwestycji dotyczącej oświetlenia w Kobuziach,

IV. Zmianie ulega załącznik dotacyjny .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe