Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.347.290 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości 25.259.739 zł.;

2) majątkowe w wysokości 5.087.551 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.746.468 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości 23.442.441 zł.;

2) majątkowe w wysokości 8.304.027 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 230.138 zł.;

2) celową w wysokości 428.151 zł. z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 128.151 zł.,

b) oświatę w kwocie 300.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.399.178 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.399.178 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.600.000 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł.;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.399.178 zł.;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 1.200.822 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 25 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3. 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł. i wydatki w kwocie 8.000 zł. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 11. Przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł.,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.399.178 zł.,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.200.822 zł.;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości i działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

505.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy89.110,00--

2

1 Gminne Centrum Kultury420.000,00


-


3.

1 Gminna Biblioteka Publiczna


-


124.400,00


-


1

1 Ogółem

505.000,00

544.400,00

-

89.110,00

-

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe