reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit "c" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22 361 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 398 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem28 354 679

a) dochody bieżące24 957 535 zł

b) dochody majątkowe3 397 144 zł

Plan wydatków ogółem34 395 626

a) wydatki bieżące23 337 053 zł

b) wydatki majątkowe11 058 573 zł

Deficyt budżetu w wysokości 6 040 947 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości 3 342 511 zł, kredytem w wysokości 450 000 oraz kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 248 436 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział -nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

758

Różne rozliczenia

11 647

-

4 437 325

124 903

75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11 647

-

11 647

-

2750

11 647

-

11 647

-

757

Obsługa długu publicznego

-

11 647

361 647

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ……

-

11 647

361 647

8110

-

11 647

361 647

852

Pomoc społeczna

10 714

10 714

3 373 958

4 682 458

85216 - Zasiłki stałe

10 096

10 096

417 000

417 000

2030

10 096

-

415 000

-

3110

-

10 096

-

415 000

85295 - Pozostała działalność

618

618

202 162

363 506

2010

618

-

28 229

-

3110

-

600

-

352 833

4210

-

18

-

1 736

RAZEM

22 361

22 361

28 354 679

34 395 626

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 22 361 zł w tym:

W dziale 852 - Pomoc społeczna:

10 096 zł w rozdziale 85216, środki z dotacji celowej są na przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.670.2014.BB z dnia 08 grudnia 2014r;

618 zł w rozdziale 85295, środki z dotacji celowej są przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.736.2014.BB z dnia 17 grudnia 2014r.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11 647 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244 z dnia 10 grudnia 2014r. Środki te zostają przeznaczone w całości na zwiększenie planu wydatków obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - spłatę odsetek do zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział - nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

600

Transport i łączność

100 000

100 000

4 695 538

60014 - Drogi publiczne powiatowe

100 000

-

854 208

6300

100 000

-

854 208

60016 - Drogi publiczne gminne

100 000

1 890 000

4270

-

84 000

1 717 622

4300

-

16 000

96 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

25 000

721 883

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

25 000

721 883

4170

-

450

21 150

4300

-

24 550

296 440

750

Administracja publiczna

9 600

203 600

2 947 442

75022 - Rady gmin(miast i miast a na prawach powiatu)

-

24 000

139 000

3030

-

20 000

125 500

4210

-

4 000

10 500

75023 - Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)

9 600

159 600

2 306 676

3020

-

33 780

43 933

4010

-

83 000

1 224 157

4110

4 000

-

206 500

4120

5 600

-

24 900

4140

-

350

32 850

4170

-

14 405

128 405

4210

-

1 000

149 000

4280

-

100

820

4300

-

23 965

204 443

4410

-

3 000

27 000

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

20 000

394 937

4170

-

6 315

25 006

4300

-

13 685

219 746

801

Oświata i wychowanie

131 400

11 000

6 205 503

80104 - Przedszkola

116 000

-

1 115 285

6050

116 000

-

134 000

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

-

11 000

361 000

4300

-

11 000

361 000

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

15 400

-

427 976

4010

15 400

-

108 300

852

Pomoc społeczna

40 000

-

4 642 458

85215 - Dodatki mieszkaniowe

8 500

-

186 787

3110

8 500

-

186 782

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

15 000

-

536 419

4010

15 000

-

350 104

85295 - Pozostała działalność

16 500

-

347 006

3110

16 500

-

336 333

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

15 400

257 229

85401 - Świetlice szkolne

-

15 400

168 070

4010

-

13 400

116 000

4110

-

2 000

23 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

43 800

1 384 732

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

-

10 300

83 000

4300

-

10 300

83 000

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

23 000

307 793

4260

-

18 000

236 793

4270

-

5 000

55 250

90095 - Pozostała działalność

-

10 500

33 500

4300

-

10 500

33 500

926

Kultura fizyczna

117 800

-

2 350 835

92601 - Obiekty sportowe

117 800

-

1 972 589

4210

40 000

-

356 700

4260

20 000

-

250 000

6050

57 800

-

331 089

RAZEM

398 800

398 800

34 395 626

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 398 800 zł. W tym:

Zmniejsza się plan wydatków w działach:

600 - Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 100 000 zł, pomocy finansowej (dotacji celowej) dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B na odcinku Zabłudów - Topolany";

750 - Administracja publiczna, zmniejszenie planu kwotę 9 600 zł w Urzędzie Miejskim na wydatkach przewidzianych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę 131 400 zł, w tym: zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie" (116 000 zł) i planu wynagrodzeń w rozdziale - Stołówki szkolne i przedszkolne (15 400);

852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 40 000 zł w wyniku powstałych oszczędności w rozdziałach: 85215, 85219 i 85295;

926 - Kultura fizyczna i sport, o łączną kwotę 117 800 zł polegającą na zmniejszeniu planu zadań inwestycyjnych: "Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie" o kwotę 57 800 zł, oraz planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie o kwotę 60 000 zł.

Uzyskanymi środkami dokonuje się zwiększeń w następujących działach:

600 - Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 100 000 zł w rozdziale dróg gminnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych;

700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów umów - zleceń oraz zakup usług;

750 - Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę ogólną 203 600 zł, w tym w rozdziałach: Rada Gminy o kwotę 24 000 zł, Urząd Miejski o kwotę 159 600 zł (w tym miedzy innymi na wypłacenie odprawy i ekwiwalentu dla byłego burmistrza), Promocji o kwotę 20 000 zł;

801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków na kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół;

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 15 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej;

900 - .Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 43 800 zł w następujących rozdziałach: Oczyszczanie miast i wsi (10 300 zł), Oświetlenie ulic, placów i dróg (23 000 zł) i Pozostała działalność (10 500 zł).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

6 921 947

1.

Kredyty i pożyczki

§ 952

450 000

2.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

2 248 436

3.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

3 995 736

4.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

227 775

Rozchody ogółem:

881 000

1.

Spłaty otrzymanych kredytów

§ 992

785 000

2.

Spłaty otrzymanych pożyczek

§ 992

96 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

-

4.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 995

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2014
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo

630 000

470 000

130 000

-

340 000*

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

2.

600

60053

6057
6059

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo

1 215 904

1 215 904

-

-

182 385

1 033 519

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

3

630

63095

6050
6057
6059

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo

4 267 396

4 267 396

1 632 081

2 198 436

-

436 879

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

4

630

63095

6050
6057
6509

Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka

1 200 000

1 200 000

600 000

500 000

100 000*

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

5

710

71095

6050
6057
6509

Budowa targowiska stałego w Michałowie

1 812 586

1 812 586

871 004

-

-

941 582

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

6

921

92109

6050
6057
6059

Kultura bliżej Ciebie - nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie

224 352

224 352

124 452

-

-

99 900

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

7

926

92601

6050

Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie

689 441

189 550

119 550

-

70 000

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

8

700

70005

6050
6057
6059

Kolorowy plac zabaw

80 272

80 272

55 533

-

-

24 739

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

9

700

70005

6050
6057
6059

Plac zabaw w Hieronimowie

39 962

39 962

22 779

-

-

17 183

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

10

700

70005

6050
6057
6059

Tęczowy plac zabaw w miejscowości Osiedle Bondary

32 523

32 523

15 340

-

-

17 183

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

11

921

92195

6050

Budowa pomnika

290 000

290 000

290 000

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

12

600

60016

6050

Tereny inwestycyjne Gminy Michałowo - Bachury

3 000 000

2 000

2 000

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

13

801

80104

6050

Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie

4 000 000

134 000

134 000

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

14

926

92601

6050

Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej

2 000 000

250 000

141 539

-

108 461*

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

Ogółem

19 482 436

10 208 545

4 138 278

2 698 436

800 846

2 570 985

X

Środki oznaczone * nie zostały wprowadzone do budżetu, czynione są starania o ich uzyskanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

444 083

967 000

-

1

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu

214 521

-

-

2

Gminna Biblioteka w Michałowie

-

312 000

-

2

Dotacja celowa na zadanie polegające na rozbudowie infrastruktury turystycznej Gminy Michałowo

78 900

-

-

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

65 000

-

110 000

3

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych

129 000

-

-

4

Powiat Białostocki

8 300

-

-

4

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo

50 000

-

-

5

Powiat Białostocki

834 208

-

-

5

Dotacja celowa na zadania w zakresie rozwoju i promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu

24 725

-

-

6

Powiat Białostocki

20 000

-

-

6

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegającą na prowadzeniu grupy piłkarskiej (A Klasa) seniorów

10 000

-

-

7

Województwo Podlaskie

100 000

-

-

RAZEM

1 471 591

1 279 000

110 000

RAZEM

507 146

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama