reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.191.2014.JŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 15 stycznia 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. nr II/12/2014 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2015 r

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 1 , 2 i 3 uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 8 grudnia 2014 r. Nr II/12/2014 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2015 r. oraz § 1 Regulaminu Funduszu Zdrowotnego stanowiącego załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały i pkt 9 wzoru 'Wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej' stanowiącego załącznik do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 8 grudnia 2014 r. Rada Gminy Bargłów Kościelny podjęła uchwałę Nr II/12/2014 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2015 r. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru w dniu 18 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90 wskazanej ustawy.

W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej uchwały stwierdzono, iż treść § 1, 2 i 3 uchwały oraz § 1 Regulaminu Funduszu Zdrowotnego stanowiącego załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały i pkt 9 wzoru 'Wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej' stanowiącego załącznik do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego, w sposób istotny naruszają prawo, to jest art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2014 r., poz. 191) - dalej ustawa. Mając powyższe na uwadze, w dniu 30 grudnia 2014 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze zmierzające do stwierdzenia nieważności części zapisów wskazanej uchwały.

Stosownie do treści zakwestionowanej części uchwały, Rada Gminy Bargłów Kościelny przeznaczyła w 2015 roku środki finansowe we wskazanej wysokości na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Ponadto wskazano, iż środki o których mowa określone są w planie finansowym Gminy, zaś środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny. Natomiast § 1 Załącznika
do zakwestionowanej uchwały, odwołuje się do § 1 uchwały a więc przepisu, którego nieważność stwierdza niniejsze rozstrzygnięcie.

Zważyć należy, że wysokość środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej powinna zostać określona w budżecie gminy, czyli w uchwale podejmowanej w szczególnym trybie i podlegającej nadzorowi właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Zamieszczenie więc przez Radę postanowień w uchwale dotyczącej rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach ww. pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznania, a które to postanowienia winny znaleźć się w uchwale budżetowej, wykracza poza kompetencje zawarte w art. 72 ustawy Karta Nauczyciela i tym samym stanowi istotne naruszenie prawa. Wskazana podstawa prawna stanowi, że niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób jej przyznawania. Zatem wskazany przepis wyraźnie nakazuje wyodrębnienie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szczególnego rodzaju uchwale, jaką jest uchwała budżetowa, a osobno określenia warunków i sposobu ich przyznawania.

Stanowisko organu nadzoru znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie. Można w tym miejscu wskazać na orzeczenia oznaczone sygnaturami IV SA/Wr 611/07, I SA/Wa 1225/09, SA/Rz 420/00 , II SA/Rz 1158/12.

Odnośnie zakwestionowanego pkt 9 "Wniosku (…)", stanowiącego załącznik do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego, stwierdzić należy, że wydawanie opinii w przedmiocie pomocy finansowej oraz proponowania określonej jej wysokości również nie mieści się w powołanej delegacji ustawowej. W katalogu zawartym w art. 39 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określającym zadania dyrektora szkoły, na próżno można doszukiwać się kompetencji opiniodawczych w zakresie wniosków nauczycieli o świadczenia wynikające z art. 72 ust. 1 ustawy KN. Nie ma ich również w delegacji ustawowej wynikającej z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Mając powyższe na uwadze, rozstrzygnięcie nadzorcze we wskazanym w sentencji zakresie jest uzasadnione i zostało wydane w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Gminy Bargłów Kościelny

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama