reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.431 oraz zmniejszyć o kwotę 149.901 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.861 zł oraz zmniejszyć o kwotę 145.331 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 14.084.965 zł:

- bieżące - 13.188.525 zł,

- majątkowe - 896.440 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.731.751 zł:

- bieżące - 12.773.043 zł,

- majątkowe - 3.958.708 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 2.646.786 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.424.918 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Świerzbin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

96 896,00

0,00

96 896,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

23 731,00

- 23 731,00

0,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

23 731,00

- 23 731,00

0,00

75095

Pozostała działalność

0,00

23 731,00

23 731,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

23 731,00

23 731,00

758

Różne rozliczenia

5 119 018,00

17 616,00

5 136 634,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 319 735,00

17 616,00

3 337 351,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 319 735,00

17 616,00

3 337 351,00

852

Pomoc społeczna

701 222,00

- 74 000,00

627 222,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

312 074,00

- 70 000,00

242 074,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

310 074,00

- 70 000,00

240 074,00

85295

Pozostała działalność

110 600,00

- 4 000,00

106 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

110 600,00

- 4 000,00

106 600,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

75 672,00

84,00

75 756,00

85395

Pozostała działalność

75 672,00

84,00

75 756,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

64 321,00

71,00

64 392,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

11 351,00

13,00

11 364,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

117 853,00

- 52 170,00

65 683,00

90002

Gospodarka odpadami

105 753,00

- 52 170,00

53 583,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

105 753,00

- 52 170,00

53 583,00

Razem:

11 423 615,00

- 108 470,00

11 315 145,00

Na ogólne dochody w wysokości 14.084.965 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.188.525 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 370.099 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 896.440 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 13.500 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 852.940 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 512 797,00

2 500,00

2 515 297,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 504 497,00

2 500,00

2 506 997,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 355,00

2 500,00

14 855,00

630

Turystyka

11 500,00

4 305,00

15 805,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

11 500,00

4 305,00

15 805,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

4 305,00

14 305,00

750

Administracja publiczna

1 806 644,00

2 821,00

1 809 465,00

75095

Pozostała działalność

328 483,00

2 821,00

331 304,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 227,00

2 821,00

40 048,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

90 182,00

5 000,00

95 182,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

87 182,00

5 000,00

92 182,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

33 103,00

5 000,00

38 103,00

757

Obsługa długu publicznego

88 000,00

7 000,00

95 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

88 000,00

7 000,00

95 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

88 000,00

7 000,00

95 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 607 021,00

- 35 849,00

4 571 172,00

80101

Szkoły podstawowe

2 412 788,00

551,00

2 413 339,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 407 577,00

- 13 800,00

1 393 777,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

152 343,00

14 351,00

166 694,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

442 792,00

- 13 200,00

429 592,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

196 971,00

- 13 200,00

183 771,00

80104

Przedszkola

46 614,00

800,00

47 414,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

46 614,00

800,00

47 414,00

80110

Gimnazja

1 081 532,00

- 24 000,00

1 057 532,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

728 277,00

- 24 000,00

704 277,00

852

Pomoc społeczna

1 391 259,00

- 94 331,00

1 296 928,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 345,00

- 1 200,00

145,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00

- 1 200,00

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

337 120,00

- 70 000,00

267 120,00

3110

Świadczenia społeczne

335 074,00

- 70 000,00

265 074,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

285 114,00

- 7 500,00

277 614,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

183 934,00

- 5 600,00

178 334,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 937,00

- 1 900,00

35 037,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

134 300,00

- 11 631,00

122 669,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

82 886,00

- 11 500,00

71 386,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 793,00

- 131,00

1 662,00

85295

Pozostała działalność

158 445,00

- 4 000,00

154 445,00

3110

Świadczenia społeczne

150 272,00

- 4 000,00

146 272,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

75 672,00

84,00

75 756,00

85395

Pozostała działalność

75 672,00

84,00

75 756,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

23 689,00

71,00

23 760,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

4 181,00

13,00

4 194,00

Razem:

14 070 401,00

- 108 470,00

13 961 931,00

Na ogólne wydatki w kwicie 16.731.751 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.773.043 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.609.156 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.323.888 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.285.268 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 384.983 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.392.692 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 291.212 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 95.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.958.708 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.096.130 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2014 r.

w tym:

Środki własne budżetu

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Kredyty i pożyczki

Dotacja z Woj. Podlaskiego

1. Budowa oczyszczalni ścieków- płatność końcowa

Dz. 010 rozdz.01010

2 458 069,00

2 458 069,00

0,00

2. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie- płatność końcowa

Dz. 010 rozdz.01010

26 800,00

26 800,00

0,00

3. Falownik na hydrofornię w Czarnem.

Dz. 010 rozdz.01010

6 273,00

6 273,00

4. Budowa drogi gminnej Stare Motule -Olszanka

Dz. 600 rozdz. 60016

115 000,00

85 000,00

30 000,00

5. Projekt na przebudowę drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników

Dz. 600 rozdz. 60016

8 000,00

8 000,00

0,00

6. Budowa drogi w Filipowie II

Dz. 600 rozdz. 60016

200 000,00

200 000,00

7. Projekt na budowę plaży we wsi Mieruniszki

Dz. 630 rozdz. 63003

4 305,00

4 305,00

8. Projekt na budowę plaży we wsi Jemieliste

Dz. 630 rozdz. 63003

10 000,00

10 000,00

9. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa

Dz.750 rozdz.75023

4 439,00

666,00

3 773,00

0,00

10. Środki na współfinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Filipowie

Dz.754 rozdz.75404

3 000,00

3 000,00

11. Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów.*

Dz. 926 rozdz. 92601

1 122 822,00

331 787,00

769 167,00

21 868,00

Ogółem środki na inwestycje w 2014 roku

3 958 708,00

2 933 900,00

772 940,00

221 868,00

30 000,00

* w tym 31.131 zł koszty niekwalifkowane projektu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania/instytucji

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

801

80195

2310

2 369,00

630

63003

2830

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach

1 500,00

801

80104

2310

47 414,00

851

85154

2820

Stowarzyszenie WYBÓR

1 800,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

200 000,00

851

85154

2820

Stowarzyszenie WYBÓR

2 400,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

125 000,00

852

85295

2820

Bank Żywności

4 500,00

Razem

49 783,00

325 000,00

Razem

10 200,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku

Projekt

Klasyfikacja budżetowa

Wydatki w okresie realizacji Projektu

w tym:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

1

Wydatki majątkowe razem:

x

1 126 427

520 025

606 402

w tym 2014 rok

1 096 130

515 481

580 649

1.1

Program Operacyjny: Zrównowazony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Podniesienie atrakcyjności i rewitalizacja Gminy Filipów poprzez urządzenie placu rekreacyjnno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów

Razem wydatki:

Dz. 926 rozdz.92601

1 091 691

514 815

576 876

z tego: 2014 r.

1 091 691

514 815

576 876

2015 r.

0

0

1.2

RPO Województwa Podlaskiego

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa

Razem wydatki:

Dz. 750 rozdz.75023

34 736

5 210

29 526

z tego: 2014 r.

4 439

666

3 773

2015 r.

30 297

4 544

25 753

2

Wydatki bieżące razem:

x

358 228

66 023

331 456

w tym 2014 rok

291 212

50 082

241 130

2.1

Program: POKL

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Razem wydatki:

Dz. 801 rozdz. 80101

52 583

7 888

44 695

z tego: 2013 r.

21 117

3 168

17 949

2014r.

31 466

4 720

26 746

2.2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Mobilny Klub Integracji Społecznej II

Razem wydatki:

Dz. 853 rozdz. 85395

114 276

17 142

97 134

z tego: 2013 r.

19 665

2 950

16 715

2014 r.

75 756

11 364

64 392

2015r.

18 855

2 815

15 956

2016 r

0

0

0

2.3.

Program:PROW

W Dolinie Rospudy

Razem wydatki:

Dz. 750 rozdz.75095

34 037

11 506

22 531

2014 r.

34 037

11 506

22 531

2015r.

0

0

0

2016 r

0

0

0

2.4

RPO Województwa Podlaskiego

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa

Razem wydatki:

Dz. 750 rozdz.75023

13 332

7 888

44 695

z tego: 2014 r.

5 953

893

5 060

2015r.

7 379

1 107

6 272

2.4

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole jutra

Razem wydatki:

Dz. 801 rozdz. 80103

144 000

21 599

122 401

2014 r.

144 000

21 599

122 401

2015r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze:

- zmianą klasyfikacji środków otrzymanych na projekt pn. "W Dolinie Rospudy"

- zwiększeniem subwencji oświatowej,

- zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na dożywianie,

- korektą kwoty przyznanej dotacji na funkcjonowanie Mobilnego Klubu Integracji Społecznej,

- zmniejszeniem kwoty środków przyznanych na utylizację azbestu, z uwagi na płatność końcową w styczniu 2015 r.

Ad zał. Nr 2, 3, 4, 5. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu na obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zabezpieczenia środków na wykonanie projektu na plażę nad Jez. Mieruńskie,

- zwiększenia planu na zakup paliwo do samochodów gminnych i strażackich,

- zwiększenia planu na obsłudze długu,

- zmniejszenia planu wydatków związanych z oświatą,

- zwiększenia planu dotacji dla Urzędu Miasta Suwałki,

- zmniejszenia planu opieki społecznej,

- korekty planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Mobilnego Klubu Integracji Społecznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama