reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.827 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15.557,- zł. i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22.384 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 22.113.489 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1.911.443 zł,

- dochody bieżące w wysokości 20.202.046 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.735.031 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.976.252,- zł,

- wydatki bieżące w wysokości 19.758.779,- zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013 r. w ramach projektu "Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" Nr LT-PL/132 z dochodów budżetu powiatu w 2014 r. w kwocie 840.500 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.462.042 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 898.042 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 564.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 564.000 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj:

Porozumienia jst

Razem:

45 000,00

0,00

45 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 731 685,00

4 497,00

2 736 182,00

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 061 685,00

4 497,00

2 066 182,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10 000,00

4 497,00

14 497,00

801

Oświata i wychowanie

446 369,00

2 330,00

448 699,00

80120

Licea ogólnokształcące

47 693,00

2 330,00

50 023,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

33 248,00

2 330,00

35 578,00

Razem:

17 571 822,00

6 827,00

17 578 649,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

4 489 840,00

0,00

4 489 840,00

Ogółem:

22 106 662,00

6 827,00

22 113 489,00

Po zmianach:

Dochody ogółem wynoszą 22.113.489,- zł.

Dochody bieżące wynoszą 20.202.046,- zł., w tym środki z UE 3.127.040 zł

Dochody majątkowe wynoszą 1.911.443,00 zł w tym:

*

dotacje i środki na inwestycje - 1.899.178,00 zł

*

dochody ze sprzedaży majątku - 12.265,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

4 674 792,00

6 827,00

4 681 619,00

80110

Gimnazja

864 756,00

3 848,00

868 604,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

615 438,00

2 723,00

618 161,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

110 604,00

1 001,00

111 605,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 678,00

124,00

14 802,00

80120

Licea ogólnokształcące

3 294 486,00

2 979,00

3 297 465,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 123 144,00

1 999,00

2 125 143,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

394 924,00

- 958,00

393 966,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

49 983,00

- 40,00

49 943,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

101 023,00

2 330,00

103 353,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 370,00

- 20,00

2 350,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 850,00

- 10,00

3 840,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 520,00

- 322,00

2 198,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 492 818,00

0,00

3 492 818,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

1 088 461,00

0,00

1 088 461,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

733 480,00

- 1 357,00

732 123,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

137 100,00

- 570,00

136 530,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 100,00

- 359,00

14 741,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 273,00

2 946,00

42 219,00

4260

Zakup energii

22 900,00

- 140,00

22 760,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 700,00

- 130,00

8 570,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 200,00

- 72,00

5 128,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 468,00

- 318,00

2 150,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 226 261,00

0,00

1 226 261,00

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

21 406,00

- 578,00

20 828,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 780,00

- 578,00

1 202,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

348 884,00

578,00

349 462,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

710,00

3 710,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 300,00

- 96,00

1 204,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 940,00

- 36,00

1 904,00

Razem:

18 238 364,00

6 827,00

18 245 191,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 952 158,00

0,00

2 952 158,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 935 871,00

0,00

2 935 871,00

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

151 323,00

442,00

151 765,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 000,00

403,00

43 403,00

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

48 241,00

1 063,00

49 304,00

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

1 861 745,00

- 120,00

1 861 625,00

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

283 980,00

- 6 058,00

277 922,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 200,00

- 33,00

2 167,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

161 714,00

8 643,00

170 357,00

4260

Zakup energii

36 715,00

- 891,00

35 824,00

4270

Zakup usług remontowych

18 192,00

- 77,00

18 115,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 959,00

- 1 214,00

32 745,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 560,00

- 99,00

1 461,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

5 800,00

- 1 554,00

4 246,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 212,00

- 48,00

2 164,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000,00

- 342,00

4 658,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

500,00

- 114,00

386,00

4430

Różne opłaty i składki

3 938,00

- 1,00

3 937,00

Razem:

4 489 840,00

0,00

4 489 840,00

Po zmianach:

Wydatki ogółem wynoszą: 22.735.031,-

1. Wydatki bieżące ogółem 19.758.779,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 14.672.889,- z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.586.262,-

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.086.627,-

b) dotacje na zadania bieżące: 528.379,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.334.678,-

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.049.769,-

e) wydatki na obsługę długu: 173.064,-

2. Wydatki majątkowe 2.976.252- w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.603.969 zł,


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 6.827 zł. z tego:

Zadania własne:

· rozdział 75622 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 4.497 zł. w związku z większymi udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych,

· rozdział 80120 - zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 2.330 zł. z tytułu najmu pomieszczeń,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 15.557 zł oraz zwiększeniu o kwotę 22.384 zł, z tego:

Zadania własne:

· rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 3.848 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

· rozdział 80120 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych wydatków ZSO w Sejnach o 2.979 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup opału oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.350 zł. na zakup opału i materiały biurowe,

· rozdział 85333 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PUP w Sejnach 2.946 zł. na zakup oleju opałowego i materiałów biurowych,

· rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach o 578 zł. (przenosi się do rozdziału 85406),

· rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach o 578 zł. na zakup materiałów biurowych oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 132 zł. na zakup materiałów biurowych,

Zadania zlecone:

· rozdział 75411 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej KP PSP w Sejnach 10.551 zł. na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama