reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Janów

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 , 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379) , oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885,938 i 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12 362 398 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 11 704 398 zł,

2) majątkowe w wysokości 658 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 11 651 938 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 10 676 938 zł,

2) majątkowe w wysokości 975 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 710 460 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 77 000 zł,

2) celową w wysokości - 23 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 710 460 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 225 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36 225 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 460 000 zł; wydatki -460 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 144 048 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwo Sosnowe Bagno - kwotę 6 500 zł

2. sołectwo Teolin - kwotę 11 000 zł

3. sołectwo Franckowa Buda - kwotę 7 021 zł

4. sołectwo Przystawka -kwotę 14 276 zł

5. sołectwo Sitawka - kwotę 9 990 zł

6. sołectwo Gabrylewszczyzna - kwotę 7 300 zł

7. sołectwo Łubianka - kwotę 10 778 zł

8. sołectwo Trofimówka - kwotę 10 737 zł

9. sołectwo Rudawka - kwotę 10 326 zł

10. sołectwo Skidlewo - kwotę 6 612 zł

11. sołectwo Sitkowo - kwotę 9 541 zł

12. sołectwo Kumiałka - kwotę 8 835 zł

13. sołectwo Ostrynka - kwotę 7 957 zł

14. sołectwo Soroczy Mostek - kwotę 7 050 zł

15. sołectwo Kizielany - kwotę 9 000 zł

16. sołectwo Studzieńczyna - kwotę 7 125 zł

§ 12. §12. Objaśnienia do budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 7 ;

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski


Załącznik do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

241 456

921

92116

Biblioteka w Janowie

96 890

Razem

338 346

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

338 346

0

0

WYJAŚNIENIE

Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność - 338 346zł.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY JANÓW NA 2015 ROK

W budżecie gminy na 2015 rok nie zaplanowano dochodów ani wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie te realizowane jest przez Związek Gmin Kumiałka - Biebrza , którego gmina Janów jest członkiem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama