Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/3/14 Rady Gminy Nowinka

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 29 764,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 63 672,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33 908,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 10 091 655,00 zł z tego : dochody bieżące 9 245 996,00 zł dochody majątkowe 845 659,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 10 085 138,00 zł z tego : wydatki bieżące 8 904 404,00 zł wydatki majątkowe 1 180 734,00 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/3/14

Rady Gminy Nowinka

z dnia 15 grudnia 2014 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

3 748 267,00

27 764,00

3 776 031,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 201 097,00

27 764,00

2 228 861,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 201 097,00

27 764,00

2 228 861,00

801

Oświata i wychowanie

164 480,00

2 000,00

166 480,00

80110

Gimnazja

2 600,00

2 000,00

4 600,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

2 000,00

2 000,00

Razem:

8 657 823,00

29 764,00

8 687 587,00

Wyszczególnienie

Plan dochodów

W tym z tytułu dotacji i ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3

Dochody bieżące

9 245 996,00

403 331,00

Dochody majątkowe

845 659,00

177 011,00

OGÓŁEM

10 091 655,00

580 342,00


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III/3/14

Rady Gminy Nowinka

z dnia 15 grudnia 2014 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 432 990,00

0,00

1 432 990,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 320 660,00

5 164,00

1 325 824,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 000,00

5 000,00

54 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20 111,00

164,00

20 275,00

75095

Pozostała działalność

47 000,00

- 5 164,00

41 836,00

4430

Różne opłaty i składki

47 000,00

- 5 164,00

41 836,00

801

Oświata i wychowanie

3 566 934,00

29 764,00

3 596 698,00

80101

Szkoły podstawowe

1 666 686,00

32 564,00

1 699 250,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

175 580,00

12 896,00

188 476,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 000,00

15 568,00

24 568,00

4300

Zakup usług pozostałych

21 100,00

4 100,00

25 200,00

80110

Gimnazja

880 739,00

2 000,00

882 739,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

2 000,00

4 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 686,00

- 4 800,00

10 886,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 686,00

- 4 800,00

10 886,00

852

Pomoc społeczna

531 342,00

0,00

531 342,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

179 812,00

0,00

179 812,00

4430

Różne opłaty i składki

430,00

- 188,00

242,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 400,00

188,00

3 588,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 398 758,00

0,00

1 398 758,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

833 050,00

13 000,00

846 050,00

4260

Zakup energii

21 500,00

12 500,00

34 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 000,00

500,00

2 500,00

90002

Gospodarka odpadami

300 000,00

0,00

300 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 000,00

- 6 800,00

22 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 100,00

- 500,00

4 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

800,00

- 200,00

600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 115,00

7 500,00

48 615,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

94 082,00

- 3 000,00

91 082,00

4260

Zakup energii

60 000,00

- 3 000,00

57 000,00

90095

Pozostała działalność

161 000,00

- 10 000,00

151 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

64 500,00

- 10 000,00

54 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

248 000,00

0,00

248 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

153 750,00

0,00

153 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 250,00

3 250,00

4270

Zakup usług remontowych

3 250,00

- 3 250,00

0,00

Razem:

8 619 815,00

29 764,00

8 649 579,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 017 932,00

0,00

1 017 932,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

994 000,00

0,00

994 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 890,00

6,00

22 896,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100,00

- 6,00

1 094,00

Razem:

1 276 912,00

0,00

1 276 912,00

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

Wydatki razem:

10 085 138,00

8 904 404,00

6 456 559,00

3 845 855,00

2 610 704,00

251 052,00

1 487 507,00

418 786,00

0,00

290 500,00

1 180 734,00

1 180 734,00

227 076,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/3/14
Rady Gminy Nowinka
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 29 764 zł.

W dziale Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 27 764 zł o przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/42g/BKU/14 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-cio letnich.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów w rozdziale Gimnazja o kwotę 2 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Szczebra na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Nowince.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 10 091 655,00 zł.

Zmiany w planie wydatków :

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 63 672 zł i zmniejszony o kwotę 33 908 zł.

W dziale Administracja publiczna przesunięto środki w kwocie 5 164 na zwiększenie planu zakupu materiałów i towarów oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 29 764 z przeznaczeniem: 2 000 na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Nowince oraz 27 764 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-cio letnich zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową. Ponadto przesunięto kwotę 4 800 zł z rozdziału Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i na pokrycie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

W dziale Pomoc społeczna przesunięto środki w kwocie 194 zł, w związku z dokonaniem aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w kwocie 20 500 zł z przeznaczeniem: w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zwiększenie planu zakupu energii i usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 13 000 zł, w rozdziale Gospodarka odpadami przesunięto środki w kwocie 7 500 zł z planu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan o kwotę 3 000 zł, w rozdziale Pozostała działalność zmniejszono plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków remontowych o kwotę 3 250 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 10 085 138,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe