Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy Brańsk

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ostatnia zmiana Dz. U. z 2013 poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 8 Uchwały Nr XXIV/226/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. otrzymuje brzmienie : Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł,

2) Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 625 650,00 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 22 704 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 17 711 682,00 zł,

- dochody majątkowe - 4 992 628,00 zł

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 24 473 085,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15 474 033,00 zł,

- wydatki majątkowe - 8 999 052,00 zł

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 1 768 775,00 zł - zostanie pokryty:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych-1 418 775,00 zł

- z wolnych środków-350 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80195 - Pozostała działalność § 2700 zwiększono środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin o kwotę 39 724,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi§ 6297 zwiększono środki z funduszy unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - II etap budowy o kwotę 253 426,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80195 - Pozostała działalność § 4300 zwiększono wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 39 724,00 zł.

W dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdz. 92109 w § 2480 zmniejszono wydatki na dofinansowanie realizacji zadania "Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare" o kwotę 20 000,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki w § 6229 na dofinansowanie realizacji zadania "Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare" o kwotę 20 000,00 zł.- ocieplenie i zakup płytki chodnikowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

Lp

Dział

Rozdz

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatkiJednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy
2014
(8 +10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

w tym


środki pochodzące z innych źródeł*

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.


dobrowolne
wpłaty mieszkańców

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)

414 258

414 258

160 832

149 215

A.X
B.X253 426


Urząd Gminy Brańsk

6059

2

010

01010

6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)

1 022 705

1 022 705

397 055379 732


A.X
B.X

625 650

Urząd Gminy Brańsk

6059

3

010

01010

6050

Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej we wsi Koszewo

25 000

3 000

3 000

A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

4

400

40001

6057

Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

5 005 615

7 460

5 615
A.X
B.X

1 845

Urząd Gminy Brańsk

6059

5

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik

210 535

205 400

205 400


A. X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

6

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica

105 000

101 000

101 000


A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

7

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy

450 000

150 000

150 000


A.X
B.XUrząd Gminy Brańsk

8

600

60016

6050

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Markowo-Glinnik

1 318 845

1 318 845

683 205


A.
635 640
B.X

Urząd Gminy
Brańsk

9

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsiach Domanowo i Poletyły

13 000

13 000

13 000


A.X
B.X

Urząd Gminy
Brańsk

10

600

60016

6050

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej odcinek od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach kontynuacji zadania "Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70

846 600

846 600

846 600


A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

11

600

60016

6060

Zakup równiarki drogowej

700 000

350 000

350 000

A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

12

700

70005

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie

12 000

12 000

12 000A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

13

720

72095

6057

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

226 215

226 215

33 933A.X
B.X

192 282

Urząd Gminy
Brańsk

6059

14

720

72095

6057

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

5 699 805

2 830 000

430 000


A.X
B.X

2 400 000

Urząd Gminy
Brańsk

6059

15

750

75023

6060

Zakup sprzętu komputerowego

19 500

19 500

19 500

A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

16

750

75023

6060

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)

12 000

12 000

12 000

A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

17

754

75412

6050

Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej

14 760

14 760

14 760


A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

18

900

90017

6050

Przebudowa budynku magazynowego we wsi Brzeźnica

70 000

70 000

70 000A.X
B.X

Urząd Gminy
Brańsk

19

900

90017

6060

Zakup koparko - ładowarki

369 000

369 000

369 000A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

20

926

92601

6050

Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki - magazyn sportu

29 500

29 500

29 500
A.X
B.X


Urząd Gminy
Brańsk

21

92692601

6050

Opracowanie dokumentacji na termodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu

40 000

40 000

40 000

A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

22

926

92601

6050

Opracowanie dokumentacji na termodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie

31 000

31 000

31 000A.X
B.X

Urząd Gminy Brańsk

23

801

80103

6067

Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
w gminie Brańsk

26 560

26 560A.4 000
B.X

22 560

Urząd Gminy Brańsk

6069

Razem:

16 661 898

8 112 803

3 977 400

528 947

639 640

0

3 495 763

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW), FRGiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/22/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2014

LP

Nazwa zadania

Dział rozdział

Plan na
2014 r.

w tym środki

własne

wpłaty mieszkańców

środki unijne
z funduszy
z art. 5

środki z budżetu państwa

pożyczki na wyprzedzające finansowanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy II etap

dz.010,
rozdz. 01010

414 258

11 617

149215

253 426

2

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)

dz.010,
rozdz. 01010

1 022 705

17 323

379 732

625 650

3

Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

dz.400
rozdz.40001

7 460

5 615

1 845

4

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

dz. 720
rozdz. 72095

226 215

33 933

192 282

5

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

dz. 720
rozdz. 72095

2 830 000

430 000

2 400 000

6

Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk

dz. 801
rozdz. 80103

308 916

262 579

46 337

7

"Edukacja dzieci naszą przyszłością" - Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk

dz. 801
rozdz. 80106

441 729

144 981

296 748

8

Remont i rozbudowa świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare

dz. 921
rozdz. 92109

149 049

119 649

49 400

9

Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów

dz.921
rozdz.92195

39 485

14 485

25 000

10

Nowe kwalifikacje - lepsze jutro

dz. 853
rozdz. 85395

72 750

10 912

61 838

11

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalnica

dz. 921
rozdz. 92109

210 000

91 685

98 315

12

Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego

dz. 750
rozdz. 75075

9 840

3 850*

5 990


Razem

5 732 407

884 050

528 947

4 273 073

46 337

0

· w kwocie 3.850,00 zł. zawarte są wydatki niekwalifikowane w wysokości 1.840,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/22/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 998 375

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1 648 375

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

350 000

Rozchody ogółem:

229 600

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

29 600

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

200 000

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/22/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz dotacji w 2014 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p

Nazwa zad. lub podm. dot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury

49 400
119 649
123 700

350 700
98 315
91 685

2.

Biblioteki

53 500
2 700

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych

10 000

3.

Gmina Wyszki

5 000
5 000

4.

Powiat Bielski

582 500

RAZEM:

885 249

596 900

10 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe