Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, zm. Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885;ostatnia zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 25.538.176,00 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości16.261.988,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości9.276.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 26.658.032,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości12.607.570,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości14.050.462,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 218.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.119.856,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.119.856,00 zł.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.232.150,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 112.294,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 34.506,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 112.202,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9.000,00 zł i wydatki w kwocie 9.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 402.000,00 zł i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami w wysokości 402.000,00 zł zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 202.060,00 zł; wydatki - 202.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 200.000,00 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikająca płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2015

Lp

Nazwa zadania

Dział rozdział

Plan na
2015 r.

w tym środki

własne

Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp

pożyczki na wyprzedzające finansowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy II etap

dz.010,
rozdz. 01010

1 087 254

106 384

317 910

662 960

-

2

Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk

dz.400
rozdz.40001

3 700 779

52 044

1 098 077

2 550 658

-

3

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

dz. 720
rozdz. 72095

118 558

17 784

100 774

-

4

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

dz. 720
rozdz. 72095

5 660 000

860 000

4 800 000

-

Razem

10 566 591

1 036 212

1 415 987

8 114 392

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1.232.150,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1.232.150,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

112.294,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

112.294,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz dotacji w 2015 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p

Nazwa zad. lub podm. dot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury

205 000

437 000

2.

Biblioteki

-

56 000

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych

10 000

3.

Gmina Wyszki

5 000
5 000

RAZEM:

215 000

493 000

10 000

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/25/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych


Lp.


Wyszczególnienie


§


Dochody


§


Wydatki

Stan środków finansowych na koniec roku

1.

Szkoły podstawowe
801. 80101

0960

1 500,00


4210

1 500,00

-

2.

Gimnazja
801. 80110


0960

2 500,00


4210

2 500,00

-

3.

Stołówka szkolna
801. 80148

0830

198 060,00

4220

198 060,00

-

Ogółem jednostki oświatowe

202 060,00

202 060,00

-

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe