Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 45.895.632 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.669.405 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.226.227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 49.049.491 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36.209.458 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.840.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 70.000 zł,

2) celową w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł

b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 3.153.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.153.859 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.551.722 zł, rozchody w wysokości 2.397.863 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł i wydatki w kwocie 500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 526.839 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.153.859 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.397.863 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.153.859 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.397.863 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


[1]] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe