Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Korycin

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911, 1146 i 1877) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 18 084 513,62 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 10 507 624,62 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 576 889,00 zł,

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 18 283 146,62 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 10 807 641,62 zł,

b) majątkowe w wysokości 7 475 505,00 zł,

5. Deficyt budżetu gminy określony w § 5 Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok wynosi 198 633,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 198 633,00 zł.

6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok zmieniony Uchwałą Nr XXVII/174/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 stycznia 2014 r, Uchwałą Nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 marca 2014 r, Uchwałą Nr XXX/187/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 28 maja 2014 r, Uchwałą Nr XXXI/197/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 19 sierpnia 2014 r. - oraz Uchwałą Nr XXXII/202/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 października 2014 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok - "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

8. § 8 ust 1 Uchwały Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2014 rok zmieniony Uchwałą Nr XXVII/174/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 stycznia 2014 r, otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 49 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2014 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2014 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami w tym dziale.

W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia planu dochodów pomiędzy poszczególnymi paragrafami o kwotę 38 000,00 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu sprzedaży majątku)

W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 49 000,00 zł. Zmiana ta związana jest z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II. administracja samorządowa" i dotyczy przeniesienia części refundacji wydatków związanych z tym projektem na 2015 rok z powodu wydłużenia okresu realizacji projektu

W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 422 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej; w dziale tym dokonuje się także zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 10 100 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami do budżetu z tytułu innych dochodów podatkowych;

W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 500,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu odsetek bankowych od środków na lokatach, zdeponowanych przez gminę w banku oraz zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 42 351,00 zł z powodu otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa;

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 900,00 zł w związku z nieplanowanymi wcześniej dochodami budżetu z tytułu refundacji wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół;

W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 75 100,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł w związku z otrzymaniem części refundacji wydatków oraz zaliczką na wydatki dotyczące projektu "Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin" ;

W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 481,00 zł w związku z brakiem możliwości otrzymania refundacji wydatków związanych z organizacją turnieju dla osób niepełnosprawnych

Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12 900,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 100,00 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami w tym dziale.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 187 008,00 zł dotyczącej dotacji przekazanej dla Starostwa Powiatowego w Sokółce tytułem wspólnego projektu inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych; w dziale tym dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8 500,00 zł;

W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł

W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 57 578,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 53 302,00 zł

W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 076,00 zł na wydatki związane z zapłatą podatku VAT od transakcji zawieranych przez gminę.

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł;

W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 500,00 zł

W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł. (zmniejszenie planu wydatków dotyczących zakończonego projektu "Budowa siłowni na świeżym powietrzu przy zbiorniku wodnym w Korycinie")

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. Zmiany polegają na:

3. Zmniejszeniu (likwidacji) limitu na zakup kosiarki ciągnikowej w kwocie 8 400,00 zł z powodu braku obowiązku wykazywania tego limitu w załączniku;

Przeniesienia limitów wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu "Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin" w kwocie 1 151,00 zł;

Zmniejszeniu limitu na wydatki inwestycyjne związane z zakończonym projektem "Budowa siłowni na świeżym powietrzu przy zbiorniku wodnym w Korycinie") w kwocie 2 000,00 zł;

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Zmiana polega na wprowadzeniu do przychodów budżetu kwoty 500 225,00 zł wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, i przeznaczeniu jej na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 198 633,00 zł oraz na rozchody (spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych) w kwocie 301 592,00 zł.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe