Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911, 1146 i 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12 538 091,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 9 713 243,00 zł,

2. majątkowe w wysokości 2 824 848,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13 438 091,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 9 168 559,00 zł,

2. majątkowe w wysokości 4 269 532,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 75 000,00 zł,

2. celową w wysokości - 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 900 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 231 592,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 331 592,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu 900 000,00 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 592,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 49 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9 000,00 zł i wydatki w kwocie 9 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 14 380,00 zł; wydatki - 14 380,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 592,00 zł;

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe