Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/22/14 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 44 777 422,22 zł, w tym : dochodów bieżących - 39 729 797,81 zł, dochodów majątkowych - 5 047 624,41 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 49 189 164,22 zł, w tym: wydatków bieżących - 38 836 139,81 zł, wydatków majątkowych - 10 353 024,41 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 4 411 742 zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 3 700 000 oraz wolnymi środkami w kwocie 711 742 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2014 r. przyjętym Uchwałą Nr XXLIII/232/13 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

42) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2014 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 266 618 zł, w tym:

1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 000 zł z tytułu faktycznego wpływu za nabycie prawa własności do lokali.

2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 61 700 zł przesunięcie w rozdziałach dofinansowania na zadanie inwestycyjne "Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze" - pierwotnie w rozdziale 72095.

3) dział 756 rozdział 75601 o kwotę 5 100 zł z tytułu wpływów z karty podatkowej.

4) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 146 800 zł w tym; 115 000 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości; 6 100 zł z tytułu opłaty targowej; 25 200 zł podatek od czynności cywilnoprawnych; 500 zł wpływy z innych opłat

5) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 600 zł - wpływy z opłat

6) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 10 000 z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST5/4855/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. - dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli.

7) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 7 000 zł - z tytułu opłat za przedszkole.

8) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 618 z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.740.2014.BB z dnia 17 grudnia 2014 r.

9) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 7 800 zł - z tytułu wpływu opłat za Żłobek.

10) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 14 600 zł - z tytułu zwrotu kosztów usuwania azbestu.

11) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 11 400 zł - z tytułu wpływu za najem i dzierżawę lokali.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 630 350 zł, w tym:

1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 630 350 zł , wycofania kwoty 568 650 zł z zadania inwestycyjnego "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2014", gdyż inwestycja została przesunięta do realizacji na lata następne oraz przesuniecie w planie dochodów kwoty 61 700 zł z zadania "Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze" na rozdział 75095.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 886 981 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60004 oraz 60016 o kwotę 185 800 , ( w tym w rozdziale 60004 o kwotę 59 400 zł na wydatki bieżące oraz w rozdziale 600016 o kwotę 126 400 zł ) z tytułu pomniejszenia ( inwestycji już zakończonych ) lub wycofania zadań inwestycyjnych nie zrealizowanych w roku bieżącym, z przeznaczeniem środków na inne wydatki bieżące w wysokości 63 600 zł. Dokonano również w myśl podjętej uchwały z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie dotacji dla Gminy Drohiczyn 400 000 zł na wydatki inwestycyjne, 100 000 zł na wydatki bieżące.

2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 338 707 zł - w tym: 10 000 zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Ministerstwa Finansów. W dziale 801 rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80132 dokonano również zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w kwocie 328 707 zł.

3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 618 - zwiększenie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w piśmie Wojewody Podlaskiego.

4) dokonano również zwiększenia wydatków o kwotę 361 856 zł w innych działach budżetowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

4. Zmniejszenie planie wydatków o kwotę 1 250 713 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 385 300 - z tytułu pomniejszenia ( inwestycji już zakończonych ) lub wycofania zadań inwestycyjnych nie zrealizowanych w roku bieżącym, z przeznaczeniem środków na inne wydatki bieżące w wysokości 63 600 zł. Dokonano również w myśl podjętej uchwały z dnia 18 grudnia 2014 r. o zmianie dotacji dla Gminy Drohiczyn 400 000 zł na wydatki inwestycyjne, 100 000 zł na wydatki bieżące.

2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 614 100 zł, analogicznie jak w rozdziale powyżej pomniejszenie zadania "Wdrażanie elektronicznych usług" - do wysokości wydatków poniesionych ) oraz wycofanie zadania inwestycyjnego "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 7 900 zł pomniejszenia zadania inwestycyjnego "Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej" do wysokości wydatków poniesionych.

4) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 6 900 zł pomniejszenia zadania inwestycyjnego "Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte ...." do wydatków faktycznie poniesionych.

5) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 80 000 zł rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia w rozdziale 80110.

6) dokonano również na kwotę 156 513 zł innych przeniesień pomiędzy działami w ramach wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe