Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 9/14 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 10 pkt 3 uchwały Nr LIV/398/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 12 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zwiększyć dochody o kwotę 40 405,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 111 735,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 83 330,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 69 931 164,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 877 837,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 053 327,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 75 353 534,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 741 347,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 612 187,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latorowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

2 068 295,00

40 405,00

2 108 700,00

80195

Pozostała działalność

55 475,00

40 405,00

95 880,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

55 475,00

40 405,00

95 880,00

852

Pomoc społeczna

2 683 719,00

- 12 000,00

2 671 719,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 308 435,00

- 12 000,00

1 296 435,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 258 435,00

- 12 000,00

1 246 435,00

Razem:

62 056 697,00

28 405,00

62 085 102,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 178 273,00

0,00

5 178 273,00

75011

Urzędy wojewódzkie

495 374,00

0,00

495 374,00

3110

Świadczenia społeczne

1 000,00

- 500,00

500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

49 893,00

- 1 724,00

48 169,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 175,00

- 600,00

4 575,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

517,00

- 300,00

217,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 808,00

3 500,00

37 308,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 222,00

- 376,00

12 846,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 200 730,00

0,00

4 200 730,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25 489,00

- 3 000,00

22 489,00

4260

Zakup energii

147 000,00

3 000,00

150 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

237 820,00

3 000,00

240 820,00

4410

Podróże służbowe krajowe

21 552,00

- 3 000,00

18 552,00

801

Oświata i wychowanie

26 259 614,00

40 405,00

26 300 019,00

80101

Szkoły podstawowe

11 207 585,00

14 762,00

11 222 347,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 733 004,00

- 12 399,00

7 720 605,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 954,00

10 811,00

65 765,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

31 800,00

2 959,00

34 759,00

4260

Zakup energii

481 810,00

24 900,00

506 710,00

4270

Zakup usług remontowych

23 980,00

- 420,00

23 560,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

8 872,00

- 2 450,00

6 422,00

4300

Zakup usług pozostałych

106 871,00

908,00

107 779,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 914,00

- 1 065,00

4 849,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

800,00

- 111,00

689,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

10 700,00

- 4 465,00

6 235,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 902,00

- 647,00

2 255,00

4430

Różne opłaty i składki

7 887,00

- 2 499,00

5 388,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 700,00

- 60,00

2 640,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 530,00

- 700,00

5 830,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 103 926,00

- 322,00

1 103 604,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 451,00

- 107,00

2 344,00

4260

Zakup energii

33 383,00

- 215,00

33 168,00

80104

Przedszkola

5 681 986,00

0,00

5 681 986,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

28 198,00

- 5 000,00

23 198,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

191 721,00

6 793,00

198 514,00

4220

Zakup środków żywności

394 005,00

2 800,00

396 805,00

4260

Zakup energii

255 745,00

- 4 000,00

251 745,00

4300

Zakup usług pozostałych

152 697,00

- 6 000,00

146 697,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

174 962,00

6 133,00

181 095,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- 726,00

274,00

80110

Gimnazja

7 119 635,00

- 10 044,00

7 109 591,00

4260

Zakup energii

272 242,00

- 2 870,00

269 372,00

4270

Zakup usług remontowych

26 900,00

- 826,00

26 074,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 346,00

- 1 262,00

4 084,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 202,00

- 748,00

3 454,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

8 790,00

- 1 926,00

6 864,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 701,00

- 671,00

1 030,00

4430

Różne opłaty i składki

5 370,00

- 1 692,00

3 678,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 100,00

- 49,00

1 051,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

60 476,00

- 3 414,00

57 062,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 332,00

- 2 900,00

3 432,00

4410

Podróże służbowe krajowe

12 891,00

- 1 249,00

11 642,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

27 129,00

735,00

27 864,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

661 994,00

- 982,00

661 012,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 438,00

- 153,00

16 285,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

- 829,00

171,00

80195

Pozostała działalność

273 198,00

40 405,00

313 603,00

4300

Zakup usług pozostałych

58 105,00

40 405,00

98 510,00

852

Pomoc społeczna

5 903 748,00

- 12 000,00

5 891 748,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 686 719,00

- 12 000,00

1 674 719,00

3110

Świadczenia społeczne

1 667 619,00

- 12 000,00

1 655 619,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 252 556,00

0,00

5 252 556,00

90002

Gospodarka odpadami

2 435 654,00

0,00

2 435 654,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 495,00

100,00

2 595,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 818,00

- 100,00

1 718,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

740 900,00

0,00

740 900,00

4260

Zakup energii

449 992,00

- 4 290,00

445 702,00

4270

Zakup usług remontowych

31 800,00

4 290,00

36 090,00

926

Kultura fizyczna

12 759 981,00

0,00

12 759 981,00

92601

Obiekty sportowe

11 509 023,00

0,00

11 509 023,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 786,00

- 27,00

24 759,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4 289,00

27,00

4 316,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

886 398,00

0,00

886 398,00

4300

Zakup usług pozostałych

95 510,00

- 144,00

95 366,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

144,00

144,00

Razem:

67 479 067,00

28 405,00

67 507 472,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 40 405,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdz. 80195 § 2440 - 40 405,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 12 000,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) rozdział 85214 § 2030 - na podstawie Wojewody Podlaskiego z dnia 15.12.2014 r. - pismo Nr FB-II.3111.720.2014.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 12 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 40 405,00 zł są następujące:

1) rozdz. 80195 § 4300 - 40 405,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 12 000,00 zł są następujące:

1) rozdział 85214 § 3110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

§ 3. Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 71 330,00 zł są następujące:

1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3 500,00 zł w UM w rozdz. 75011 z § 3110 WSO - 500 zł, § 4110 WSO - 1 724 zł, § 4140 USC - 600 zł, § 4170 USC - 300 zł, § 4440 WSO - 376 zł do § 4300 WSO - 3 500 zł na usługi korespondencji i serwis oprogramowania,

2) dokonuje się przesunięcia 6 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 - 3 000 zł do § 4300 - 3 000 zł na zabezpieczenie środków na usługi korespondencji i wykonania kopii dokumentów oraz z § 4410 - 3 000 zł do § 4260 - 3 000 zł na energię do budynków urzędu,

3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 26 865,00 zł w ZSM Nr 2 następująco: z rozdz. 80101 § 4010 -11 626 zł, § 4270 - 420 zł, § 4280 - 365 zł, § 4350 - 55 zł, § 4360 - 111 zł, § 4370 - 1 766 zł, § 4410 - 533 zł, § 4430 - 2 499 zł, § 4520 - 60 zł, § 4700 - 700 zł, z rozdz. 80110 § 4280- 262 zł, § 4350 - 305 zł, § 4370 - 1 822 zł, § 4410 - 451 zł, § 4430 - 1 692 zł, § 4520 - 49 zł i z rozdz. 80146 § 4300 -2 900 zł, § 4410 - 1 249 zł do rozdz. 80101 § 4260 - 24 900 zł, do rozdz. 80146 § 4700 - 1 965 zł na wydatki zwiazane z energią i szkolenia dyrektora szkoły,

4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14 678,00 zł w ZSM Nr 3 następująco: z rozdz. 80101 § 4010-773 zł, § 4350 - 1 010 zł, § 4370 - 2 699 zł, § 4410 - 114 zł, z rozdz. 80103 § 4240- 107 zł, § 4260 - 215 zł, z rozdz. 80110 § 4260 - 2 870 zł § 4270 - 826 zł, § 4280 - 1 000 zł, § 4350 - 443 zł, § 4370 - 104 zł, § 4410 - 220 zł, z rozdz. 80146 § 4700 - 1 230 zł, z rozdz. 80148 § 4210 - 153 zł, § 4370 - 829 zł do rozdz. 80101 § 4210 - 10 811 zł, § 4240 - 2 959 zł, § 4300 - 908 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz monitoring, oczyszczanie ścieków,

5) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15 726,00 zł w PM Nr 4 w rozdz. 80104 z § 4170 - 5 000 zł, § 4260 - 4 000 zł, § 4300 - 6 000 zł, § 4700 - 726 zł do § 4220- 2 800 zł, § 4210 - 6 793 zł, § 4440 - 6 133 zł na zakup środków żywności, zakup wykładziny i krzesełek na salę zajęć z dziećmi oraz korektę odpisu zfśs,

6) dokonuje się przesunięcia 100,00 zł w UM w rozdz. 90002 z § 4140 do § 4120 na fundusz pracy pracowników zajmujących się opłatami komunalnymi,

7) dokonuje się przesunięcia 4 290,00 zł w rozdz. 90015 z § 4260 do § 4270 na remont oświetlenia miejskiego,

8) dokonuje się przesunięcia 171,00 zł w MOSiR w rozdz. 92601 z § 4300 - 27 zł do § 4520 - 27 zł oraz z rozdz. 92604 § 4300 - 144 zł do § 4520 - 144 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchyla się zapisy w kol. "Po zmianie" w rozdz. 85305 § 4010 - 123 625 zł, § 4110 - 19 081 zł, § 4120 - 2 890 zł i wprowadza się nowy zapisy w kolumnie "po zmianie": w rozdz. 85305 § 4010 - 125 385 zł, § 4110 - 19 401 zł, § 4120 - 2 933 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe