Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.316 zł

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.316 zł

3) przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 65.568 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem:13.143.766 zł w tym:

a) dochody majątkowe -391.573 zł

b) dochody bieżące -12.752.193 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -2.143.479 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem:12.958.679 zł w tym:

a) wydatki majątkowe -327.544 zł

b) wydatki bieżące-12.631.135 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -2.143.479 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej -0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -854.599 zł

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Wójta Gminy Klukowo z dnia 31 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2014 Wójta Gminy Klukowo z dnia 31 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 4.316 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.781.2014BB z 30 grudnia 2014r.i wydatki w rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 4.191 zł i § 4010 o kwotę 125 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 9.860 zł i § 4350 o kwotę 1.900 zł , a zwiększa się w rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, § 4210 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zakup podpisu kwalifikowanego dla z-cy przewodniczącego Rady Gminy, § 4300 o kwotę 4.000 zł na opłacenie rachunków za usługi, w rozdz. 75023 § 4110 zwiększa się o kwotę 1.100 zł i § 4120 o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i funduszu pracy,§ 4260 zwiększa się o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną, § 4300 zwiększa się o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za obsługę i konserwację programów komputerowych, § 4410 zwiększa się o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe, § 4440 zwiększa się o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i § 4580 zwiększa się o kwotę 820 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od nienależnie otrzymanej subwencji za lata 2012,2013 i 2014.

3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 620 zł, a zwiększa się rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 520 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunków za energię elektryczną w strażnicach OSP i § 4300 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny gaśnic w jednostkach OSP.

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz.801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 1.600 zł, a zwiększa się wydatki w dz 801 rozdz. 80113 § 4170 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie dowożenia dzieci do szkoły oraz w § 4300 o kwotę 1.000 zł na opłatę faktury za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

5) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85153 § 4210 o kwotę 1.000 zł, w rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 1000 zł, w rozdz. 85195 § 4110 o kwotę 340 zł i § 4260 o kwotę 190 zł, a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 1.000 zł na opłatę faktury za zakup programów profilaktycznych, w rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 630 zł i § 4300 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup opału i wymianę urządzeń sanitarnych w Ośrodku Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych.

6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 §4370 o kwotę 941 zł, § 4410 o kwotę 140 zł. § 4430 o kwotę 899 zł. i § 4440 o kwotę 200 zł, a zwiększa się w rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 8 zł na opłatę składek ZUS w Zespole Szkół w Klukowie, § 4210 o kwotę 45 zł na zakup materiałów /opału/, § 4260 o kwotę 77 zł na opłatę rachunku za energię elektryczną , § 4280 o kwotę 225 zł na opłacenie rachunku za badania okresowe pracowników Zespołu Szkół w Klukowie, § 4300 o kwotę 1.824 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktury za usługi w Szkole Podstawowej w Kuczynie i § 4580 o kwotę 1 zł. z przeznaczeniem na opłatę odsetek.

7) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Klukowie w dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 7.128 zł, a zwiększa w rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 1118 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli gimnazjum, § 4260 o kwotę 1500 zł na opłacenie rachunku za energię elektryczną, § 4300o kwotę 4.510 na opłacenie rachunków za usługi.

8) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Klukowie w dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 165 zł i 4300 o kwotę 640 zł, a zwiększa się § 4010 o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla wychowawcy świetlicy, § 4110 o kwotę 165 zł na opłacenie składek ZUS , § 4210 o kwotę 585 zł na zakup wyposażenia kuchni szkolnej.

9) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 167 zł i § 4300 o kwotę 456 zł, a zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 623 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyjazdu na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kuczynie i Łuniewie Małym.

10) W Projekcie POKL "Przedszkola Marzeń w Gminie Klukowo" zmniejsza się plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395§ 4217 o kwotę 14.450 zł i w § 4219 o kwotę 2550 zł, a zwiększa się plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 14.450 zł i w § 4249 o kwotę 2.550 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

11) W projekcie POKL "Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze" zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz.853 rozdz. 85395 §4217 o kwotę 1.020 zł i § 4219 o kwotę 180 zł, a zwiększa plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 1020 zł i § 4309 o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi świadczone w ramach projektu.

12) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne w dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 99 zł, § 4120 o kwotę 451 zł, rozdz. 85219 § 3020 o kwotę 76 zł, § 4110 o kwotę 228 zł, § 4120 o kwotę 2.253 zł, § 4210 o kwotę 1.465 zł, a zwiększa się w rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 3 zł na wypłatę zasiłków celowych, w rozdz. 85216 § 3110 w kwocie 1.395 zł na wypłatę zasiłków stałych i rozdz. 85219 w § 4010 o kwotę 2.741 zł na wypłatę wynagrodzeń, w § 4300 o kwotę 125 zł na opłatę za przesyłki pocztowe § 4410 o kwotę 117 zł na wypłatę delegacji służbowych pracowników, § 4700 o kwotę 191 zł na opłatę za szkolenia pracowników.

13) W planie wydatków budżetowych na zadania zlecone zmniejsza się w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 10.150 zł, a zwiększa § 4110 o kwotę 10.150 zł na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne.

14) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 5.200 zł, a zwiększa plan wydatków w rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Żabińcu i w rozdz. 9015 § 4270 o kwotę 200 zł na opłacenie fary za konserwację oświetlenia ulicznego

15) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 200 zł, a zwiększa § 4260 o kwotę 200 zł na opłacenie f-ry za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe