Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938,poz. 1646, z 2014r. poz,379,poz. 911,poz. 1146 ) oraz § 11 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXI/222/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r poz.266), zarządzam co następuje

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.430 zł z tego:

1) Zadania własne 26.430 zł

a) Dział 550, rozdział 55095 § 4300 200 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4430 500 zł

c) Dział 801, rozdział 80101 § 4300 50 zł

d) Dział 801, rozdział 80110 § 4300 20 zł

e) Dział 801, rozdział 80114 § 4210 100 zł

f) Dział 851, rozdział 85154 § 4300 2.660 zł

g) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 200 zł

h) Dział 900, rozdział 90002 § 4300 21.000 zł

i) Dział 900, rozdział 90003 § 4300 1.000 zł

j) Dział 921, rozdział 92109 § 4210 700 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.430 zł z tego:

1) Zadania własne: 26.430 zł

a) Dział 550, rozdział 55095 § 4260 200 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4410 500 zł

c) Dział 801, rozdział 80101 § 3020 50 zł

d) Dział 801, rozdział 80110 § 4410 20 zł

e) Dział 801, rozdział 80114 § 4300 100 zł

f) Dział 851, rozdział 85154 § 3110 419 zł

g) Dział 851, rozdział 85154 § 4210 800 zł

h) Dział 851, rozdział 85154 § 4240 291 zł

i) Dział 851, rozdział 85154 § 4110 1.150 zł

j) Dział 852, rozdział 85295 § 4300 200 zł

k) Dział 900, rozdział 90015 § 4260 22.000 zł

l) Dział 921, rozdział 92109 § 4300 700 zł

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach nie uległ zmianie i wynosi: Plan dochodów ogółem 27.162.349 zł. w tym bieżące -16.708.745 zł majątkowe-10.453.604 zł. Plan wydatków ogółem 29.720.105 zł w tym bieżące -15.164.984 zł majątkowe -14.555.121 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.557.756 zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.400.000zł oraz wolne środki w wysokości 157.756zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt


Edward Krasowski


Uzasadnienie

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonano zmian w planach finansowych na rok 2014 . Dokonano przesunięć w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe