Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 , pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 oraz z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.344.025 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.696.251 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.560.801 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.135.450 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.647.774 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 316.430 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.231.316 zł;

2) wydatki ogółem 9.592.159 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.636.967 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.501.517 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.135.450 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.955.192 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.812.564 zł.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

2) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.231.316 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 248.134 zł pokryty zostanie przychodami z :

- wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Lange


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2014 rok.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów zadań własnych o kwotę 146.001 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 kwotę 100.028 zł - przyznana dotacja częściowa na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach,

- w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 kwotę 35.177 zł za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w Dz.756 rozdz.75618 § 0480 kwotę 809 zł opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 9.987 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2014 r.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 146.001 zł w:

- Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 100.028 zł w ramach przyznanej dotacji częściowej na realizację inwestycji- przebudowa ul. Kościelnej w Kleszczelach,

- w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 9.987 zł na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dla dzieci 6 letnich,

- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 809 zł na zakup materiałów w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwot 35.177 zł na wywóz nieczystości w ramach otrzymanych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 72.849 zł w Dz. 720 rozdz. 72095 ze względu na zmianę terminu realizacji zadania "Elektroniczne usługi dla ludności woj. Podlaskie - część II Administracja Samorządowa. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zakończenie realizacji zadania przypada w I kw. 2015 r.

4. W ramach dokonanych zmian :

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 127.964 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 975 zł na zakup materiałów do podłączenia przepompowni ścieków,

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 20 zł na zakup materiałów do naprawy mostu,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 100 zł na transport znaków drogowych,

- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 40 zł. na zakup materiałów, w rozdz. 70005 kwotę 1300 zł za wykonanie naprawy pieców w lokalu mieszkalnym oraz sporządzenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokonano również zmianę wydatków o kwotę 5.300 zł z paragrafu 6059 na paragraf 6050,

- w Dz. 750 rozdz. 75022 kwotę 150 zł. na zakup materiałów do obsługi Rady,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 23.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy + składki ZUS w wysokości 1.760 zł dla ustępującego Burmistrza, 3.000 zł na konserwację programów oraz 1.150 zł na wypłatę delegacji i udział w szkoleniu pracownika oraz 1.000 zł na opłatę energii elektrycznej,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 500 zł na opłatę składek ZUS, 3.000 zł. na zakup opału do budynku OSP w Kleszczelach oraz 3.600 zł na wykonanie przebudowy urządzeń w samochodzie ratowniczo-gaśniczym OSP Kleszczele oraz 5 zł na usługi telekomunikacyjne,

- w Dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 kwotę 63.030 zł na wypłatę wynagrodzenia, składek ZUS, opłatę energii elektryczną i zakup materiałów zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach,

- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 18.691 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach dotacji. Zmian dokonano zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola,

- w Dz. 801 rozdz. 80113 kwotę 100 zł na zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkoły specjalnej,

- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 950 zł na zakup usług pozostałych,

- w Dz. 900 rozdz. 90095 kwotę 53 zł ubezpieczenie OC przyczepy ciągnikowej,

2) zmniejszono planu wydatków zadań własnych w kwocie 127.964 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań,

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.502 zł, w tym w :

- Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 1.531 zł na zakup materiałów i usług pozostałych,

- w Dz. 751 rozdz. 75101 kwotę 1 zł na zakup materiałów,

- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 970 zł na zakup usług pozostałych.

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.502 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

5. W załączniku Nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r:

- wprowadzono zadanie "Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach" ramach częściowej dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem nr FB-II.3111.36.2014 Wojewody Podlaskiego w kwocie 100.028 zł,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 975 zł na realizację zadania" Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach" w ramach środków własnych.

- dokonano zmiany paragrafu z 6059 na 6050 klasyfikacji budżetowej na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach - termomodernizacja budynku oraz budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych".

6. W załączniku Nr 4 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok" zwiększono plan dochodów z tytułu:

- prowizji otrzymanej z PZU z tytułu ubezpieczenia dzieci w przedszkolu w kwocie 234 zł w rachunku dochodów przedszkola,

- dobrowolnej wpłaty na rzecz Zespołu Szkół w Kleszczelach w kwocie 651 zł.

Powyższe kwoty przeznacza się na zakup materiałów.

W ramach przeniesień zwiększa się kwotę 1.640 zł na zakup materiałów, zmniejsza się natomiast na zakup usług na rachunku dochodów Zespołu Szkół w Kleszczelach.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie wniosków Dyrektora Przedszkola i Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe