Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2014r" Uchwały Nr XXIV/127/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2013r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r" Uchwały Nr XXIV/127/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2013r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11 609 300 zł w tym:

- dochody bieżące 11 352 365 zł,

- dochody majątkowe 256 935 zł.

2. Wydatki ogółem 11 379 279 zł w tym:

- wydatki bieżące 11 192 206 zł,

- wydatki majątkowe 187 073 zł.

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 230 021 zł z przeznaczeniem na:

1. planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 230 021 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów wynosi 454 494 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu 684 515 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy

Adn. § 1.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych w tym:

1. Dział 720 "Informatyka" rozdz. 72095 § 2007 i § 6207 - zmniejszenie nastąpiło w związku z przesunięciem na 2015 r części realizowanego projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

Adn. § 2.

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych w tym:

1. Dział 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 § 4300 - zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych.

2. Dział 720 "Informatyka" rozdz. 72095 - zmniejszenie w związku z przesunięciem na 2015r dalszej realizacji projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

3. Dział 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 - zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę diet sołtysom za udział w sesji Rady Gminy w związku z przeniesieniem z rozdz. 75095 § 4210 i § 4430.

4. Dział 801 "Oświata i wychowanie" - zwiększenia i zmniejszenia wynikają z przeniesień w dziale 801 i przeniesieniem kwoty 863 zl do działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza. W związku z przewidywaną pozostałością środków przeznaczonych na koncepcję zagospodarowania działki zmniejszono 4000 zł w rozdz. 80101.

5. Zmiany dokonane w działach: 851 "Ochrona zdrowia", 852 "Pomoc społeczna" i 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wynikają z przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

6. Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 § 2480 - zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe