reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/10/14 Rady Gminy Wizna

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10. 658. 211,- zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10. 533. 009,- zł,

- majątkowe w wysokości 125.202,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12. 041. 810,- zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.805. 084,- zł,

- majątkowe w wysokości 2. 236.726,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 110.000,- zł,

2) celowe w wysokości - 27.000,- zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000,- zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w wysokości 2.119.726,- zł zgodnie z załącznikiem Nr3

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 227.222,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.383.599,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.483.599,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 100.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,- zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 54.220,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.720,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 3.400,- zł i wydatki w kwocie 213.440,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 257.952,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 282.208,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z limitami ustalonymi w § 7;

2. a) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ;

b) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ;

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/10/14
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Skoczeń

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama