reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 2 stycznia 2015r.

w sprawie działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2014 rok

Na podstawie art. 38b ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) Prezydent Miasta Białegostoku składa Radzie Miasta Białegostoku sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2014 rok.

W 2014 roku Komisja kontynuowała zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego wynikające z zapisów ww. ustawy oraz inne zadania wynikające z przyjętego harmonogramu pracy. Omawiana tematyka dotyczyła głównie analizy i oceny zagrożeń i zdarzeń oraz pracy Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, a także innych jednostek organizacyjnych zajmujących się zadaniami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z rocznym harmonogramem pracy Komisji odbyły się 4 posiedzenia, w trakcie których omawiano:

- bieżącą ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

- ocenę stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta,

- ocenę stanu przestępczości na terenie miasta,

- ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta,

- stan przygotowań służb miejskich i podmiotów realizujących przedsięwzięcia związane z okresem zimowym, w tym zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej,

- zasady współpracy oraz działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w sezonie zimowym i letnim,

- przedsięwzięcia realizowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta oraz osobom przyjezdnym korzystającym z Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku,

- realizację "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku" za 2013 rok,

- formy zabezpieczenia wykwaterowanych nieruchomości oraz budynków opuszczonych przed dostępem osób postronnych, oraz ocena występujących zagrożeń,

- przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój infrastruktury rowerowej w mieście i działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom,funkcjonowanie Białostockiej Komunikacji Rowerowej,

- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- działania profilaktyczne i interwencyjne wobec osób i rodzin znajdujących się w kryzysie,

- rolę funkcjonowania Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem Komunikacyjnym w mieście,

- zadania do realizacji dla poszczególnych podmiotów w roku 2014 wynikających z Programu Miasta Białegostoku na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji na lata 2014-2017 "Białystok dla Tolerancji",

- bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń.Posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku

I. Pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło, się 10 marca 2014 r.

Pod nieobecność Pana Prezydenta, przybyłych na posiedzenie gości oraz członków Komisji bezpieczeństwa i porządku powitał Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego - Pan Marian Maciejewski. Pan Dyrektor przedstawił zebranym Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Pana Zbigniewa Wojciecha Zwierza. Pan Andrzej Łapiński - Komendant Miejski Policji w Białymstoku przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Białymstoku, informując, że w roku 2013 na terenie miasta Białegostoku ujawniono 6916 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2012 roku stwierdzono 7395 przestępstw co stanowi spadeko 479 zdarzeń. Z ogółu ujawnionych przestępstw stwierdzono 4910 o charakterze kryminalnym, 694 o charakterze gospodarczym, 936 przestępstw drogowych, 486 z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pan Komendant podziękował Panu Prezydentowi za przekazane Komendzie Miejskiej w Białymstoku znacznych środków finansowych i wyraził nadzieję, że środki te w znacznej mierze przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście. Pan Krzysztof Kolenda, Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Pan Komendant omówił rozmieszczenie posterunków na terenie miasta, stan i strukturę zatrudnienia w Straży Miejskiej oraz strukturę zgłoszeń. Z 22 643 zgłoszeń ok.26% stanowiły interwencje drogowe,18% związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, 13% dotyczyły nieprzestrzegania czystości, 10 % zgłoszeń dotyczyło bezdomnych a około 9% to zdarzenia ze zwierzętami. Realizując zadania przypisane Straży Miejskiej strażnicy w 2013 r. podjęli 21 988 interwencji, w wyniku których:8 824 osób pouczono lub ostrzeżono,12 255 osób ukarano grzywną nakładaną w drodze mandatu karnego na ogólną kwotę 1 087 070 zł, sporządzono 797 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,112 spraw przekazano innym organom lub instytucjom, 2 219 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, Strażnicy Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w roku 2013 nawiązali współpracę z blisko dziewięćdziesięcioma placówkami oświatowymi, w których przeprowadzono 482 spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą a dodając współpracę z innymi służbami to w sumie około 535 spotkań. W ramach działań profilaktycznych realizowane były programy: "Autochodzik", "Bezpieczeństwo na drodze" , "Uwaga na obcych", "Rola i zadania Straży Miejskiej", "Bezpieczne spotkanie", "Agresja i przemoc rówieśnicza", "Cyberprzemoc", "Uzależnienia - nikotyna legalny narkotyk", "Uzależnienia - alkohol i narkotyki - pomyśl zanim będzie za późno", "Odpowiedzialność prawna nieletnich". Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Kazimierz Kulesza omawiając stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Białegostoku w roku 2013. 55,2 % wszystkich zdarzeń z udziałem sił Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku i dysponowanych przez nią jednostek OSP miało miejsce na terenie Białegostoku, wśród których przeważały pożary. Na terenie powiatu białostockiego miało miejsce 44,8 %, wśród których większość stanowiły także pożary. Odnotowano 19 zdarzeń, w których uczestniczono poza terenem działania Komendy, 6 pożarów i 13 miejscowych zagrożeń (w 2012 takich interwencji było 20). Średni czas dojazdu jednostek straży pożarnej do miejsca zdarzenia na terenie Białegostoku nie uległ zmianie. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na bieżąco odnotowują informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi pracami. Liczba pożarów (567) znacznie spadła o 209 t. j. 26,9 % w stosunku do roku ubiegłego. Liczba miejscowych zagrożeń (473) spadła o 80 t. j. 14,5 %. Wzrosła liczba miejscowych zagrożeń zakwalifikowanych jako średnie. Ilość alarmów fałszywych (48) pozostała na niezmienionym poziomie, nastąpił spadek alarmów fałszywych z instalacji wykrywania o 5 tj. 23,8%.Ogólna ilość zdarzeń w 2013 r. w stosunku do roku 2012 r. spadła o 21 % (289), podobne tendencje odnotowano na terenie powiatu białostockiego. W 2013 r. podczas pożarów na terenie Białegostoku zginęły 2 osoby. W miejscowych zagrożeniach odnotowano 5 ofiar śmiertelnych. Ilość osób rannych podczas pożarów wyniosła 27, a przy miejscowych zagrożeniach 134. Strażacy udzielili podczas akcji kwalifikowanej pierwszej pomocy 71 osobom. Ewakuowano ze strefy zagrożenia 21 osób. Prokurator-Pan Artur Kuberski-przedstawił informację na temat przestępczości na terenie Białegostoku w roku 2013 z podziałem na Prokuraturę Rejonową Białystok- Południe oraz Prokuraturę Rejonową Białystok-Północ. Do obu prokuratur wpłynęło 8769 spraw z czego załatwiono 8680.Postępowaniem mediacyjnym objęto 117 spraw z czego 91 zakończyło się ugodą. Do sądu przesłano 2075 spraw obejmujących aktem oskarżenia 2475 osób. Zastosowano 899 środków zapobiegawczych, 361zabezpieczeń majątkowych na kwotę ok. 2 650 tyś. zł. Wg kwalifikacji prawnej najwięcej spraw dotyczyło: prowadzenia pojazdu przez osoby w stanie nietrzeźwości - 365; kradzieży - 204; oszustwa - 158; z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- 107; nie alimentacji - 89; spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu - 84; spraw o zabójstwo było 6 a o gwałt 7. Pan Marian Maciejewski - Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku ocenił realizację "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku" za 2013 r. Pan Dyrektor wymienił najważniejsze zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców miasta oraz rolę służb, inspekcji, straży i innych instytucji w minimalizacji tych zagrożeń. Pan Adam Kurluta - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przedstawił najważniejsze zadania wynikające z przyjętej uchwały NR LII/614/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 "Białystok dla Tolerancji". Prezydent Sosna w związku z upływem kadencji członków Komisji bezpieczeństwa i porządku wręczył osobiste podziękowania Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego Pani Halinie Wasiak oraz Panu Sławomirowi Żyłowskiemu ( pod jego nieobecność - na ręce Komendanta Miejskiego Policji ).

II. Drugie posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 13 czerwca 2014 r.

Członków Komisji bezpieczeństwa i porządku oraz zaproszonych gości powitał członek komisji Sekretarz Miasta - Pan Krzysztof Marek Karpieszuk. Spotkanie rozpoczęto wręczeniem aktów powołania obecnym na posiedzeniu nowym członkom Komisji bezpieczeństwa i porządku. Pan Zbigniew Pypczyński - przedstawiciel Jagiellonii S.A. przedstawił podstawowe problemy dotyczące bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich w tym: wzrost zagrożenia bezpieczeństwa kibiców po oddaniu do użytku drugiej połowy stadionu przy ul. Słonecznej, wzrost kosztów ochrony imprezy, zwiększoną ilość kibiców przyjezdnych. Pan Marian Maciejewski - Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego przedstawił podstawowe akty prawne dotyczące organizacji imprez masowych, przedstawił wnioski oraz podsumował mecze Jagiellonii w roku 2013 i 2014. W swoim wystąpieniu Pan Maciejewski przedstawił statystyki imprez masowych oraz wskazał nieprawidłowości i błędy służb porządkowych na poszczególnych meczach w tym m.in. z Pogonią, Ruchem, Legią oraz innymi klubami Ekstraklasy. Następnie Pan Daniel Kołnierowicz - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku przedstawił ocenę zabezpieczenia meczów piłkarskich z punktu widzenia Policji. Wśród wielu nieprawidłowości wymienił wejście na stadion osób objętych zakazem stadionowym, obecności na liście tzw. VIP-ów osób 19-20 letnich "szczególnie zasłużonych dla klubu" oraz wstępu kibiców przyjezdnych jako grup niezorganizowanych. Podkreślił, że jeszcze jest dużo czasu aby wszelkie wątpliwości i błędy naprawić w gronie zainteresowanych stron. Pan Sekretarz zapewnił, że Prezydent Białegostoku, doceniając wagę problemu, zorganizuje spotkanie przedstawicieli klubu Jagiellonia, Policji, Straży Miejskiej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w mieście w celu podjęcia działań poprawiających stan bezpieczeństwa kibiców i mieszkańców miasta. W następnym punkcie posiedzenia komisji wysłuchano informacji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Pan Kołnierowicz przedstawił działania policji w zakresie kontroli: na obszarach wodnych, autokarów przewożących dzieci i młodzież, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, funkcjonariusze wezmą udział w spotkaniach edukacyjno- profilaktycznych z uczestnikami wypoczynku letniego oraz na bieżąco będą monitorować miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Pan Kazimierz Półtorak - Zastępca Komendanta Staży Miejskiej poinformował o opracowaniu odrębnego programu profilaktycznego dotyczącego udziału Straży Miejskiej w zajęciach prowadzonych w przedszkolach oraz miejscach, gdzie odbywają się półkolonie letnie. Podstawową tematyką zajęć będzie bezpieczeństwo podczas wakacji, konsekwencje płynące z niewłaściwego zachowania, istniejące zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci oraz utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pan Paweł Orpik -Dyrektor Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformował o organizacji w okresie wakacji półkolonii dla dzieci w wieku 6-13 lat. Codziennie od poniedziałku do piątku będą odbywały się zajęcia dla ok. 120 dzieci obejmujące opiekę profesjonalnej kadry wychowawców, zajęcia na pływalni oraz wyżywienie dla uczestników półkolonii. Ze względu na prowadzone prace remontowe w mieście będą czynne pływalnie przy ul. Stromej oraz Mazowieckiej. Nowością jest "Strefa Zabaw" znajdująca się w hali lodowiska przy ul. 11 Listopada, gdzie w ramach programu pomocy społecznej "Wychowawca Podwórkowy" będą prowadzone: gry i zabawy integracyjne, konkursy tematyczne, animacje taneczne, warsztaty kreatywne. Pan Zbigniew Wojciech Zwierz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował zebranych o działaniach inspekcji na rzecz bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym przede wszystkim o kontrolowaniu kąpielisk pod względem czystości wody oraz kontroli obozów, kolonii i półkolonii pod względem warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz żywieniowych. Pan Adam Kurluta - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM przedstawił działania profilaktyczne podejmowane przez organizacje pozarządowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji przedstawił przedsięwzięcia profilaktyczno- prewencyjne w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów. Pomimo znacznego zwiększenia ilości ścieżek rowerowych oraz uruchomienia Białostockiej Komunikacji Rowerowej ( BiKeR), nie zanotowano zwiększenia wypadków z udziałem rowerzystów. W zakresie przestępczości małoletnich Pan Kołnierowicz wymienił przede wszystkim: fałszywe alarmy dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych, kradzieże rozbójnicze w rejonie dworca PKS, kradzieże rowerów ( Nowe Miasto). Pan Kazimierz Półtorak przedstawił działania profilaktyczne Straży Miejskiej na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów. Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzili zajęcia wychowania komunikacyjnego z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego. W zajęciach uczestniczyło ok. 250 dzieci. W ramach programu "Autochodzik - czyli Jestem bezpieczny na drodze" przeprowadzono w przedszkolach i szkołach podstawowych 138 spotkań, w których uczestniczyło 3450 dzieci. W ramach kontroli przestrzegania zasad ruchu drogowego strażnicy pouczyli 13 rowerzystów, ukarali mandatami 23 i sporządzili 3 wnioski o ukaranie. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach dla rowerów ostrzeżono 38 osób a 39 kierowców ukarano mandatami. Pan Jan Edward Szczęsny z Departamentu Edukacji UM przedstawił informację na temat działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich. Szkoły we współpracy z sądami, Strażą Miejską oraz Policją realizują zajęcia profilaktyczne, przygotowały i realizują regulaminy klasowe, zasady zachowania na przerwie, wyznaczają dyżury podczas przerw, rozbudowują monitoring wizyjny, prowadzą prelekcje skierowane do rodziców oraz organizują warsztaty i konkursy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przedstawiciel Białostockiej Komunikacji Miejskiej - Pan Jarosław Wyszkowski, omówił ogólne zasady funkcjonowania Białostockiej Komunikacji Rowerowej - BiKeR, która została uruchomiona 31 maja br. Infrastruktura obejmuje 30 stacji rowerowych, wyposażonych w 450 stojaków i 300 rowerów dla użytkowników. Stacje są czynne całą dobę od 1 kwietnia do 30 listopada. Pierwsze dni funkcjonowania systemu pokazały olbrzymie zainteresowanie mieszkańców miasta taką formą wypożyczania rowerów. Niestety zanotowano także przypadki dewastacji rowerów oraz próby ich kradzieży. Zastępca Prokuratora Rejonowego - Pan Artur Kuberski przedstawił działania wymiaru sprawiedliwości na rzecz zwalczania zjawisk nietolerancji i ksenofobii. Jako typowe przejawy łamania prawa Pan Prokurator wymienił: malowanie w miejscach publicznych swastyk i symboli znieważających grupy narodowościowe, umieszczanie w sieci internetowej obraźliwych tekstów, stosowanie przemocy fizycznej z powodu przynależności narodowościowej, religijnej lub etnicznej. Prokuratura prowadzi 7 postępowań (w tym dotyczących propagowania ustroju faszystowskiego).

III. Trzecie posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 29 września 2014 r.

Informację bieżącą o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawił Pan Jarosław Grycuk z Komendy Miejskiej Policji. W okresie 8 miesięcy 2014 r.: w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na terenie miasta Białegostoku zanotowano: wypadki - 82 (57,7% ogółu zaistniałych), spadek o - 28 ; tj. o -25,5%,zabici- 5 (35,7% ogółu), spadek o -2 ; tj. o -28,6%,ranni- 93 (50,3% ogółu), spadek o -46 ; tj. o -33,1%,wypadki ze skutkiem śmiertelny- 5 (41,7% ogółu), spadek o -1 ; tj. o -16,7%,kolizje drogowe (zgłoszone Policji) - 2 374 (75,9% ogółu), spadek o -497 ; tj. o -17,3%.Za okres 8 miesięcy 2014 r. wskaźnik liczby osób zabitych na 100 wypadków wyniósł - 6,1, osób rannych - 113,4.Za okres 8 miesięcy 2013 r. wskaźnik liczby osób zabitych na 100 wypadków wynosił - 6,4, osób rannych - 126,4. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej - Pan Kazimierz Półtorak przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia br. ujawniono 11 802 wykroczenia co stanowi spadek o 24,2 % w stosunku do roku ubiegłego. W/g rodzaju wykroczeń stwierdzono m.in.: 7091 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 1867 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1193 wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,650 wykroczeń z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 321 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP - Pan Kazimierz Kulesza przedstawił informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Białegostoku w okresie od 1 stycznia - do 31 sierpnia 2014 r. w tym: ilość zdarzeń na obszarze Białegostoku, ilość pożarów na terenie Białegostoku według obiektów, ilość poszkodowanych podczas pożarów na terenie Białegostoku, wybrane akcje ratowniczo - gaśnicze. Kpt. Foryś omówił podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej należące do właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Pan Jarosław Grycuk przedstawił procedury postępowania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w trakcie prowadzenia ewakuacji z placówki oświatowej (podłożenia ładunku wybuchowego, rozpylenie nieznanej substancji). Pani Zdzisława Sawicka- Dyrektor MOPR w Białymstoku przedstawiła działania i procedury postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. Decyzję o odebraniu dziecka z rodziny podejmuje pracownik socjalny wspólnie z funkcjonariuszem Policji a także z lekarzem, ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką. Pracownik socjalny może prosić funkcjonariusza Policji aby zapewnił bezpieczeństwo osobiste dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania podczas interwencji. Z uwagi na szczególny charakter spraw o odebranie dziecka z rodziny należy zwrócić uwagę na fakt, iż oprócz pracownika socjalnego ( podejmującego decyzję wspólnie z funkcjonariuszem Policji i przedstawicielem ochrony zdrowia) uprawnienia odbioru dziecka z rodziny mają również Policja jako samodzielna instytucja oraz kuratorzy sądowi w asyście Policji. Kurator w porozumieniu z Policją ustala optymalny sposób zabezpieczenia dziecka i podejmuje decyzję co do sposobu interwencji (np. oddania pod opiekę osoby najbliższej, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej). Zapis art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyraźnie wskazuje, kto jest uprawniony do odbioru dziecka i przy czyim współudziale, natomiast nie dookreśla sposobu umieszczenia (dowozu) dziecka do niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dodać należy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie dysponuje środkiem transportu, dlatego zasadne byłoby wypracowanie sposobu wykonania dowozu dziecka do wskazanych w w/w ustawie podmiotów. Dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej - Pan Bogusław Prokop przedstawił współdziałanie służb i kontrolerów podczas kontroli biletów oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom w środkach komunikacji miejskiej. Najczęściej odnotowywane przez Policję zdarzenia w środkach komunikacji miejskiej polegają na: udzieleniu pomocy kontrolerom podczas legitymowania osób korzystających z przejazdu bez biletu, kradzieże, inne zakłócenie porządku publicznego. W okresie 01 stycznia - 31 sierpnia 2014 r. w komisariatach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku zarejestrowano łącznie 729 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia z art. 121 § 1 k.w. - wyłudzenie przejazdu środkiem komunikacji miejskiej po raz trzeci w ciągu roku pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej kary pieniężnej określonej w taryfie. W zakresie czynu określonego w art. 87a ustawy Prawo przewozowe (odmowa zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego) jednostki Policji działające na terenie miasta Białystok w 2014 r. nie przeprowadzały czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego charakter przestępstwa lub wykroczenia działania Policji są realizowane w formie interwencji policyjnej. Po uzyskaniu zgłoszenia dyżurny KMP w Białymstoku kieruje na miejsce najbliższy patrol policyjny, który na miejscu podejmuje adekwatne do zdarzenia działania. W zakresie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie kradzieżom przewoźnik przy wykorzystaniu nagłośnienia znajdującego może emitować komunikaty przypominające podróżnym o konieczności dbania o własne mienie.

IV. Czwarte posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 08 grudnia 2014 r.

Pan Krzysztof Żebrowski z KM Policji przedstawił informację bieżącą na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nastąpił spadek przestępstw o charakterze kryminalnym, gospodarczym, przestępstw w ruchu drogowym oraz zdarzeń z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Komendant Straży Miejskiej - Pan Krzysztof Kolenda przedstawił dane statystyczne dotyczące działalności swojej formacji za 11 miesięcy br. Ok. 8000 sprawców wykroczeń ukarano mandatem karnym, 6000 pouczono a w stosunku do 1700 wystąpiono z wnioskiem o ukaranie. Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Staży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Trofimiuk przedstawiłn informację w zakresie bezpieczeństwa p.poż miasta omawiając: ilość zdarzeń, ilość pożarów, miejscowe zagrożenia i ich przyczyny, dane statystyczne dot. poszkodowanych, ilość strat i wartość mienia uratowanego, działalność kontrolną. Pan Janusz Ostrowski - Dyrektor Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich przedstawił rolę funkcjonowania Systemu Zarządzania Ruchem, którego budowa ma się zakończyć 31 maja 2015 . Zostaną uruchomione następujące podsystemy: podsystem priorytetów dla pojazdów transportu publicznego, podsystem obszarowego sterowania ruchem, podsystem prowadzenia ruchu przy użyciu tablic o zmiennej treści, podsystem wykrywania i zarządzania zdarzeniami drogowymi, podsystem monitoringu skrzyżowań, podsystem rejestracji wjazdu na czerwonym świetle, podsystem informacji dla podróżnych. Wszystkie elementy systemu połączone będą siecią łączności światłowodowej. Zastosowanie wszystkich podsystemów wpłynie na dalszą poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej. Pan Żebrowski z KM Policji omówił działania w obszarze walki z rasizmem i nietolerancją . W trzech obszarach: rozpoznanie, szkolenie i prewencja funkcjonariusze KM Policji: monitorowali policyjną linię alarmową (z tłumaczeniem na jęz. angielski i rosyjski), wspólnie z Biurem Zarządzania Kryzysowego UM prowadzili zajęcia w 10 placówkach przedszkolnych w ramach programu "Równolandia"(udział ok.500 przedszkolaków),odbyli 29 spotkań w szkołach gimnazjalnych (ok. 950 uczestników), przeprowadzili pogadanki dla nauczycieli i rodziców (udział ok. 450 osób), na uczelniach białostockich, w których studiują obcokrajowcy zorganizowali 9 spotkań dla ok. 450 studentów wspólnie z Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego opracowali mini poradnik informacyjno-edukacyjny (w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim) dotyczący m.in. przepisów prawa i odpowiedzialności karnej za przestępstwa na tle nietolerancji, ksenofobii i rasizmu. Komendant Straży Miejskiej - Pan Krzysztof Kolenda poinformował o realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej i nietolerancji w tym: kontroli miejsc pobytu obcokrajowców, zwiększenia patroli w godz. nocnych zwłaszcza od piątku do niedzieli, zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy SM na zauważone obraźliwe napisy i rysunki o treści faszystowskiej i rasistowskiej, monitorowanie miejsc pamięci, cmentarzy oraz okolic świątyń wszystkich wyznań, Pani Anna Pawłowska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawiła informację o realizacji Programu "Białystok dla Tolerancji". Program monitoruje Departament Spraw Społecznych UM a Prezydent Miasta przedkłada sprawozdanie Radzie Miasta do dnia 30 kwietnia 2015 r. Pani Lucja Orzechowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji UM omówiła przedsięwzięcia i programy profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej i nietolerancji realizowane w szkołach. Wśród wielu inicjatyw w tym zakresie wymieniła projekty: "Białystok Rodzinie", Wychowanie do Życia w Rodzinie oraz Białostockie Talenty XXI wieku. Wszystkie przedsięwzięcia zawarto w sprawozdaniu Departamentu Edukacji przekazanego w ramach programu "Białystok dla Tolerancji". Pan Marian Maciejewski poinformował, że wg danych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w bieżącym roku w Białymstoku zanotowano 18 zdarzeń na tle rasizmu i nietolerancji. Pan Dariusz Sobociński - p.o. kierownika referatu Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM przedstawił działania związane z okresem zimowym. Wyłonione w przetargu firmy dysponują 33 pługopiaskarkami (z zamontowanym systemem GPS), 12 pługami oraz 18 ciągnikami. W ramach osłony meteorologicznej departament otrzymuje 2-krotnie w ciągu dnia informacje pogodowe. Miasto podzielono na sześć sektorów odpowiedzialności. Do końca listopada przeprowadzono 15 akcji zimowych w tym 8 akcji czynnych. Mimo łagodnych warunków pogodowych nałożono na wykonawców kary umowne w łącznej wys. 37 800,00 zł. Na łagodzenie skutków zimy w sezonie 2014/2015 zarezerwowano ponad 12 mln zł. Pani Zdzisława Sawicka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przedstawiła działania dotyczące pomocy w okresie zimowym w szczególności osobom bezdomnym, starszym, schorowanym i samotnym będącym w trudnej sytuacji życiowej. Do dyspozycji jest 330 miejsc noclegowych w tym w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej 17 miejsc schronienia dla kobiet i dzieci. Codziennie wydawanych jest ok. 600 posiłków. Pracownicy MOPR i Fundacji "Spe Salvi" monitorują pustostany, dworce, działki, śmietniki i inne miejsca pobytu bezdomnych informując o możliwości otrzymania pomocy i schronienia. Z usług opiekuńczych korzystają 384 osoby, wydano 3005 decyzji przyznających zasiłki celowe na opłaty mieszkaniowe, na opał przyznano pomoc 865 rodzinom. MOPR na co dzień współpracuje z KM Policji, Strażą Miejską, KM PSP oraz wieloma organizacjami pozarządowymi w celu minimalizacji skutków zarówno zimy jak i wykluczenia społecznego osób potrzebujących. W mieszkaniach 211 osób montowane są instalacje czujek tlenku węgla. Wg oceny Pani Dyrektor najpilniejsze potrzeby osób bezdomnych na terenie miasta Białegostoku są zabezpieczone. Komendant Straży Miejskiej przedstawił działania w zakresie kontroli miejsc pobytu bezdomnych w ramach akcji "Zimowy Ratownik", informowania potrzebujących o miejscach noclegowych, możliwości otrzymania posiłku oraz odzieży. Zadaniem SM jest m.in. kontrola stanu odśnieżania i śliskości chodników, przystanków komunikacji miejskiej oraz jezdni. W ramach działań profilaktycznych strażnicy zwrócą szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci w czasie ferii zimowych. Pan Maciejewski w swojej prezentacji omówił m.in.: zagrożenia czasu zimowego, rodzaje przeciwdziałania zagrożeniom, obowiązujące w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego procedury zimowego oczyszczania ulic, pomocy bezdomnym oraz treść porozumień z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, KM Policji, KM PSP, Polskim Radiem i Białostockim Ośrodkiem TVP, zasady obiegu informacji w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania miasta. Pan Andrzej Ostrowski - Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego omówił postępowanie z opuszczonymi obiektami mieszkalnymi (pustostanami), które uległy zniszczeniu na skutek pożaru i zagrażają bezpieczeństwu sąsiadujących budynków. Przedstawił zakres kontroli budynków w zasobach ZMK, zabezpieczenie budynków po pożarach oraz poinformował, że w ciągu ostatnich 6 lat z ok. 800 lokali (w roku 2008) do zabezpieczenia p.poż. pozostało ok. 170 lokali. Na zakończenie swojego wystąpienia przekazał listę pustostanów przedstawicielom KM Policji, KM PSP, Straży Miejskiej oraz Biura Zarządzania Kryzysowego UM biorących udział w posiedzeniu komisji. Pan Tadeusz Kołota -Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku poinformował o przepisach prawa regulujących wydawanie decyzji dotyczących rozbiórki obiektu budowlanego oraz praktycznych przeszkodach w realizacji tego obowiązku przez nadzór budowlany ( brak kontaktu z właścicielem obiektu, żmudne procedury odwoławcze oraz procedury sądowe).

Podsumowanie działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2014 r.

Przyjęty w styczniu 2014 r. plan pracy Komisji bezpieczeństwa i porządku został zrealizowany, a omawiane problemy, tematy i zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przyczyniły się do zintensyfikowania działań służb i podmiotów miejskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz podejmowania działań mających na celu eliminowanie występujących i potencjalnych zagrożeń. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku oraz działania służb, inspekcji i straży w 2014 r., były stałym zadaniem Komisji w ramach planowanych kwartalnych posiedzeń mając na względzie zapewnienie i podjęcie skutecznych działań gwarantujących bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście Białymstoku. Realizując ustawowe zadania w zakresie opiniowania pracy miejskich służb, inspekcji i straży w roku 2014 Komisja podczas przeprowadzonych posiedzeń na bieżąco była informowana o zagrożeniach, zdarzeniach i prowadzonych działaniach przez Policję, Państwową Straż Pożarną, Strażą Miejską oraz pozostałe instytucje i podmioty realizujące zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Białymstoku. W ramach organizowanych posiedzeń Komisja dokonywała systematycznej oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Ponadto w trakcie posiedzeń Komisji omawiano również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji i podmiotów miejskich, które rozpatrywano według właściwości i kompetencji uczestniczących przedstawicieli lub przekazywano merytorycznym podmiotom celem podjęcia stosownych przedsięwzięć.W podsumowaniu Komisja stwierdziła, że poziom bezpieczeństwa jest zadowalający a ścisła współpraca służb, straży i inspekcji miejskich oraz innych podmiotów na rzecz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców pozwala na osiągnięcie optymalnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Białymstoku.


PREZYDENT MIASTA


dr hab. Tadeusz Truskolaski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama