reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Knyszyn; Burmistrza Moniek

z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn

zawarte pomiędzy Gminą Mońki z siedzibą w Mońkach, ul. Słowackiego 5a reprezentowaną przez Burmistrza Moniek - Zbigniewa Karwowskiego, zwaną w dalszej części "Przyjmującym" z jednej strony

a

Gminą Knyszyn z siedzibą w Knyszynie, ul Rynek 39 reprezentowaną przez Burmistrza Knyszyna - Jarosława Antoniego Chmielewskiego, zwaną w dalszej części porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

Działając na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mońkach Nr II/20/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn i Uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn, strony postanawiają:

§ 1. Gmina Knyszyn powierza, a Gmina Mońki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 12.

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach zwany dalej ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Mońki z zastrzeżeniem § 1.

§ 3. Gmina Knyszyn powierza Gminie Mońki prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn, a Gmina Mońki zobowiązuje się zorganizować pobyt tym osobom w prowadzonym ŚDS, o którym mowa w § 1 w ramach posiadanych wolnych miejsc.

§ 4. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Podlaski w formie dotacji celowej udzielanej Gminie Mońki.

§ 5. 1. Szczegółowe zasady kierowania i pobyt w ŚDS, o którym mowa w § 1 regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knyszynie. Następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego będzie przesłany wraz z wywiadem środowiskowym i kompletem dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.

3. Decyzję o skierowaniu do ŚDS w Mońkach oraz decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.

§ 6. Gmina Knyszyn nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Knyszyn w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mońkach.

§ 7. Dojazd uczestników z terenu Gminy Knyszyn do Środowiskowego Domu samopomocy w Mońkach realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Stroną ogłaszającą jest Gmina Mońki.

Burmistrz


Jarosław Antoni Chmielewski

Burmistrz


Zbigniew Karwowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama