reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4643/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej nr XXXIX/255/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Dariusz Renczyński Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXXIX/255/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

1) Załączniku Nr 1 do Uchwały - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego:

- część B, poz. nr 10 i poz. nr 12 - zgodnie z którymi składający informację zobowiązany jest podać imię ojca, matki oraz telefon, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465),

- część D.1, poz. nr 2 - zgodnie z którą należy wykazać powierzchnię gruntów "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi w jeziorach
i zbiornikach sztucznych", co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r., poz. 849),

- część F - w zakresie rubryki "Użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) w zw. z § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.);

- część F - w zakresie rubryk: "Rowy położone na użytkach rolnych", co jest działaniem bez podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 4 ust. 5-8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.),

- część I - w której nie wskazano, iż powierzchnię lasów należy podać w hektarach, jak również nie wyodrębniono powierzchni lasów ochronnych, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465);

2) Załączniku Nr 2 do Uchwały - Deklaracja na podatek od nieruchomości:

- część D.1, poz. nr 2 - zgodnie z którą należy wykazać powierzchnię gruntów "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi w jeziorach
i zbiornikach sztucznych", co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r., poz. 849),

- część D.3, poz. nr 1 - zgodnie z którą należy podać wartość budowli, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, co pozostaje w sprzeczności z art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- pouczenie: "W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty", co jest działaniem bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849);

3) Załączniku Nr 3 do Uchwały - Deklaracja na podatek rolny:

- część D, w zakresie rubryk: "Rowy położone na użytkach rolnych", co jest działaniem bez podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 4 ust. 5-8 w zw. z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.),

- pouczenie: "W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty", co jest działaniem bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.);

4) Załączniku Nr 4 do Uchwały - Deklaracja na podatek leśny:

- część D.1, w której nie wyodrębniono powierzchni lasów ochronnych, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465),

- pouczenie: "W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty" - co jest działaniem bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465);

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność Uchwały
Nr XXXIX/255/14.

U z a s a d n i e n i e W dniu 6 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXXIX/255/14 z dnia
30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 13 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 20 listopada 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w Załącznikach Nr 1-4 do Uchwały, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
20 listopada 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W Załączniku Nr 1 do Uchwały: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w części B, poz. nr 10 i poz. nr 12 wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi składający informację zobowiązany jest podać imię ojca, matki oraz telefon, co wykracza poza zakres danych niezbędnych do prawidłowego wymiaru podatków objętych informacją i prowadzi do naruszenia art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465). W Załączniku Nr 1 do Uchwały, w części D.1, poz. nr 2 oraz w Załączniku Nr 2 do Uchwały: Deklaracja na podatek od nieruchomości, w części D.1, poz. nr 2 wprowadzono zapis, zgodnie z którym należy wykazać powierzchnię gruntów "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi w jeziorach
i zbiornikach sztucznych", co nie odpowiada obowiązującym przepisom i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, Rada zobowiązana jest określić stawkę podatku od nieruchomości od jednego hektara gruntów "pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych", zaś zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy, w formularzach powinny być wykazywane dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. W Załączniku Nr 1 do Uchwały, część F, wprowadzono rubryki "Użytki zielone", co stanowi naruszenie art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) w zw. z § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) i nie odpowiada rodzajom użytków objętych podatkiem rolnym. Zgodnie z § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne obejmują m.in. łąki trwałe (Ł) i pastwiska trwałe (Ps), nie obejmują natomiast kategorii użytków zielonych. W Załączniku Nr 1 do Uchwały, część F oraz w Załączniku Nr 3 do Uchwały: Deklaracja na podatek rolny, część D, wprowadzono rubryki "Rowy położone na użytkach rolnych", co jest działaniem bez podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 4 ust. 5-8 w zw. z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym. Konieczność wykazywania rowów z podziałem na poszczególne klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków nie znajduje uzasadnienia prawnego w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która nie przewiduje przeliczników dla gruntów sklasyfikowanych jako rowy. W związku z tym jakiekolwiek oznaczenia występujące w tym zakresie w ewidencji (rodzaj użytku, klasa) nie wpływają na zasady opodatkowania rowów podatkiem rolnym. Jeżeli grunty w ten sposób sklasyfikowane nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, podlegają opodatkowaniu według liczby hektarów tzw. fizycznych, jeżeli natomiast tworzą one gospodarstwo rolne, nie podlegają opodatkowaniu ze względu na brak ustawowych przeliczników. Zatem wymogu podania takich danych w deklaracji czy informacji nie można uznać za niezbędny do wymiaru i poboru podatku rolnego. W Załączniku Nr 1 do Uchwały, część I, nie wskazano, iż powierzchnię lasów należy podać w hektarach, ponadto w części tej, jak również w Załączniku Nr 4 do Uchwały: Deklaracja na podatek leśny, część D.1, nie wyodrębniono powierzchni lasów ochronnych. Stanowi to naruszenie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465), zgodnie z którym w formularzach powinny być wykazywane dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego. Zgodnie z art. 4 ust. 3 tej ustawy, dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Dla prawidłowego opodatkowania tych gruntów podatkiem leśnym niezbędna jest informacja dotycząca powierzchni gruntów objętych niższą stawką podatku. W Załączniku Nr 2 do Uchwały: Deklaracja na podatek od nieruchomości, część D.3, poz. nr 1 wprowadzono zapis, zgodnie z którym należy podać wartość budowli, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, co pozostaje w sprzeczności z art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Należy w tej rubryce uwzględnić wszystkie sposoby ustalania wartości budowli na potrzeby podatku od nieruchomości przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W Załącznikach Nr 2, Nr 3 i Nr 4 wprowadzono pouczenie: "W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty", co jest działaniem bez podstawy prawnej i stanowi naruszenie przepisów ustawowych regulujących termin płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, są zobowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek:

- od nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia
31 stycznia;

- rolny, zgodnie z art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada;

- leśny, zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca Biorąc pod uwagę charakter oraz skalę wskazanych wyżej naruszeń, jak również cel uchwały, którym jest określenie wzorów formularzy mających zapewnić prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Dariusz Renczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama