reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4646/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Nurzec-Stacja nr XXIV/238/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Dariusz Renczyński Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Nurzec-Stacja
Nr XXIV/238/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych w roku 2015

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

§ 1. pkt 1 lit. c) Uchwały, zgodnie z którym określa się niższą stawkę podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton do poniżej 12 ton - związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 1 pkt 1 lit. c) Uchwały
Nr XXIV/238/2014

U z a s a d n i e n i e W dniu 4 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Nurzec-Stacja Nr XXIV/238/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2015. Na mocy § 1 przedmiotowej Uchwały Rada określiła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Nurzec-Stacja.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 13 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 20 listopada 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1 pkt 1 lit. c) Uchwały, który pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
20 listopada 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W § 1 Uchwały wprowadzono zapisy, na mocy których ustalono stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Nurzec-Stacja. W § 1 pkt 1 lit. a)-b) Uchwały Rada określiła stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton do poniżej 12 ton, a następnie w § 1 pkt 1 lit. c) Uchwały określiła niższą stawkę podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton do poniżej 12 ton - związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Powyższe zapisy pozostają w sprzeczności z postanowieniami art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), który upoważnia Radę do różnicowania stawek podatku od środków transportowych jedynie w oparciu o kryterium przedmiotowe. Zgodnie z tym przepisem, przy określaniu stawek, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Podkreślić trzeba, że również w orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie kwestionuje się możliwość różnicowania stawek podatków lokalnych czy wprowadzania przez Radę zwolnień podatkowych w oparciu o kryterium przedmiotowo-podmiotowe. Jako przykład można tu wskazać m.in. WSA w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 599/09, Lex: 554018; I SA/Go 574/09, Lex: 549787), jak też NSA w wyroku z dnia 22 marca 2012 r.
(II FSK 1785/10, CBOSA). W zakresie podatku od środków transportowych można tu przytoczyć wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2010 r. (I SA/Go 472/10, CBOSA), w którym Sąd stwierdził, że "zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. t.j. z 2006 roku nr 121 póz. 844 z zm. /, przy określaniu stawek tam wskazanych, rada gminy uwzględnia m.in. rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia. Rada gminy może różnicować więc wysokość stawek co do środków transportowych,
w stosunku do przedmiotu opodatkowania, a nie w odniesieniu do podmiotu
/ podatnika /." Podobne stanowisko wyraził WSA w Olsztynie, w wyroku z dnia 13 września 2007 r. (I SA/Ol 313/07, Lex: 400787). Zwraca się również uwagę na błędy zawarte w § 1 pkt 4 Uchwały, kol. 3 i 4 tabeli - powinno być: stawka podatku. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Dariusz Renczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama