reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5084/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Mielnik nr XXXIII/245/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Mielnik
Nr XXXIII/245/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie utraty mocy uchwały
nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w § 3 Uchwały, zgodnie z którym: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.", co stanowi naruszenie art. 88 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność Uchwały Nr XXXIII/245/14.

U z a s a d n i e n i e W dniu 14 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Mielnik Nr XXXIII/245/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 26 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 3 Uchwały, zgodnie
z którym: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r." Jednocześnie działając na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwrócono się o dostarczenie do dnia 11 grudnia 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, informacji o tym, czy Uchwała Rady Gminy Mielnik Nr XXXIII/245/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis została przekazana Wojewodzie celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
11 grudnia 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisem zawartym w § 3 Uchwały, zgodnie z którym: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.". W ww. Uchwale brak jest zapisów wskazujących na podjęcie działań zmierzających do realizacji obowiązku ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, co, zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.) jest warunkiem wejścia w życie wspomnianej Uchwały. Podkreślić trzeba, iż również w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w listopadzie 2014 r. nie została ogłoszona Uchwała Rady Gminy Mielnik
Nr XXXIII/245/14 z dnia 7 listopada 2014 r., natomiast pozostałe Uchwały Rady podjęte na XXXIII Sesji z dnia 7 listopada 2014 r. zostały ogłoszone dnia 13 listopada 2014 r. (poz. 3738-3741). Ponadto w dniu 5 grudnia 2014 r. wpłynęło do tut. Izby pismo z dnia 3 grudnia 2014 r. (OSO.0711.78.2014), w którym poinformowano, iż Uchwała Rady Gminy Mielnik
Nr XXXIII/245/14 z dnia 7 listopada 2014 r. nie została objęta wnioskiem o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym z dnia 13 listopada 2014 roku (OSO.0711.78.2014.ESz). Brak publikacji stanowi naruszenie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, zaś akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. Wskazuje się także, że uchylenie uchwały przewidującej zwolnienia podatkowe nie może wiązać się ze skróceniem ustawowego, 14-dniowego vacatio legis, czy też nadaniem uchwale uchylającej wstecznej mocy obowiązującej. Jest to bowiem działanie na niekorzyść podatnika. Skrócenie ustawowego, 14-dniowego vacatio legis czy nadanie takiej uchwale wstecznej mocy obowiązującej naruszałoby art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności z zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa oraz zasadą niedziałania prawa wstecz. Na konieczność respektowania tych zasad w procesie prawotwórczym wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny (np. wyroki z: 15 lipca 1996 r., K 5/96, 25 listopada 1997 r., K 26/97, 3 czerwca 2008 r., K 42/07, 20 stycznia
2009 r., P 40/07 oraz z: 17 grudnia 1997 r., K 22/96, 15 września 1998 r., K 10/98, 8 marca 2005 r., K 27/03).

W związku z powyższym podkreślić należy, iż uchylenie uchwały przewidującej zwolnienia w podatku o charakterze rocznym w trakcie roku podatkowego musi zapewnić zachowanie (do czasu ich wygaśnięcia) praw nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały uchylającej. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama