reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5085/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Wiżajny nr XXXVII/209/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Wiżajny
Nr XXXVII/209/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

- § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały, w którym zawarto zapis: "Minimalne stawki podatku (w złotych)",

- § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały, w którym zawarto zapis: "Minimalna stawka podatku (w złotych)",

- § 1 ust. 1 pkt 6 Uchwały, w którym zawarto zapis: "Minimalne stawki podatku (w złotych)", co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) oraz zasad prawidłowej legislacji wywodzonych z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności zasady określoności prawa,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 1 Uchwały
Nr XXXVII/209/14 w następującym zakresie: pkt 2 Uchwały słowo "Minimalne"; pkt 4 Uchwały słowo "Minimalna"; pkt 6 Uchwały słowo "Minimalne".

U z a s a d n i e n i e W dniu 12 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Wiżajny Nr XXXVII/209/14 z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na mocy przedmiotowej Uchwały Rada określiła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 26 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 Uchwały: "Minimalna stawka podatku (w złotych)", wskazano również charakter naruszeń oraz naruszane przepisy. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
11 grudnia 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w § 1 ust. 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 Uchwały: "Minimalne stawki podatku (w złotych)" / "Minimalna stawka podatku (w złotych)" - w zakresie słowa "minimalne". Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) oraz zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) i obowiązującymi przy tworzeniu aktów prawa miejscowego, w szczególności zasadą określoności prawa, Rada gminy zobowiązana jest do określenia w sposób jednoznaczny wysokości stawek podatku od środków transportowych, nie zaś stawek minimalnych. Stawki minimalne dla przedmiotów opodatkowania, o których mowa w art. 8 pkt 2, pkt 4 oraz pkt 6 ustawy, wynikają z załączników nr 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i Rada winna jedynie uwzględniać ich wysokość, określając wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy. Stawki określone przez Radę nie mogą być niższe od kwot określonych odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do ustawy. W kontekście przytoczonych przepisów stwierdzić należy, że Rada zobligowana jest do jednoznacznego określenia w uchwale stawek podatku od środków transportowych, mieszczących się w granicach kwot minimalnych i maksymalnych wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. Jednocześnie Kolegium zwraca uwagę na bezprzedmiotowe różnicowanie stawek
w § 1 pkt 2, 4 i 6 Uchwały, w których wyodrębnia się kategorie przedmiotów opodatkowania według dopuszczalnej masy całkowitej, a następnie określa się stawki podatku w jednakowej wysokości, co pozostaje w sprzeczności z zasadami techniki legislacyjnej. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Otrzymuje: Rada Gminy Wiżajny

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama