reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/II/14 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Danówek, gmina Grajewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 29 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zm. z 2012 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, poz. 768), i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z 2014 r. poz. 40, poz. 1101), w związku z uchwałą nr 168/XXVIII/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Danówek, gmina Grajewo Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Danówek, gmina Grajewo zwany dalej "planem", obejmujący obszar opracowania o łącznej powierzchni 1,8684 ha.

2. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Danówek z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo uchwalonym uchwałą Nr 179/XXXV/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2009 r., zmienionego uchwałą Nr 105/XIX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 30.10.2012 r., i uchwałą Nr 203/XXXIII/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 14.04.2014 r.

3. Plan składa się z następujących integralnych części niniejszej uchwały:

1) części tekstowej planu stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) części graficznej: rysunku planu na mapie w skali 1: 1000 - załącznik Nr 1;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - załącznik Nr 2;

4) sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, wynikających z planu, należących do zadań własnych gminy - załącznik Nr 3.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 określa się w dalszych przepisach niniejszych ustaleń dopuszczalne przeznaczenie terenów oraz warunki tego dopuszczenia.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu w skali 1: 1000 stanowiącym załącznik Nr 1 są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) przeznaczenie terenu;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) linie zabudowy;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter postulatywny lub informacyjny.

§ 3. Ilekroć w dalszych przypisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w §1. niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć kubaturowa część budynku z wyjątkiem schodów zewnętrznych, pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszenia nad wejściem;

7) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi które nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r., poz. 1397 ze zm.);

8) wysokości od poziomu terenu - należy rozumieć wysokość mierzoną od rzędnej poziomu terenu wynikającej z projektowanego ukształtowania i zagospodarowania terenu inwestycji;

9) powierzchni wewnętrznej - należy przyjąć zgodnie z definicją § 3 pkt. 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 4. Wszystkie ustalenia planu mogą być realizowane pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 5. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiący przeznaczenie podstawowe, oznaczony na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN i 3MN.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację usług nieuciążliwych;

2) lokalizację budynków gospodarczych i garaży;

3) lokalizację urządzeń towarzyszących (np. basen, oczko wodne, indywidualna oczyszczalnia ścieków, itp.);

4) zachowanie istniejącej linii ES 15kV i stacji transformatorowej, słupowej E15/0,4kV.

3. W stosunku do projektowanej zabudowy ustala się następujące wymagania:

1) linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN:

- w odległości 6,00 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi powiatowej,

- w odległości 8,00 m od linii rozgraniczajacej ulicy 4KDW,

- w odległości 5,00 i 6,00 m od linii rozgraniczającej zawrotki ulicy 4KDW,

- w odległości 12,00 m od linii rozgraniczającej od terenów rolnych od strony wschodniej,

- w odległości 4,00 m od linii rozgraniczającej od terenów rolnych od strony północnej,

- w odległosci 7,00 m od osi linii średniego napięcia ES15Kv,

- w odległosci 8,00 m od elementów stacji transformatorowej E15/0,4 kV.

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN:

- w odległości 8,00 m od linii rozgraniczającej ulicy 5KDW,

- w odległości 7,00 m od osi linii średniego napięcia ES15kV15kV,

- w odległości 4,00 m od linii rozgraniczającej od terenów rolnych,

- w odległości 8,00 m od linii rozgraniczającej od terenów leśnych.

c) dla terenu oznaczonego symbolem 3MN:

- w odległości 12,00 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi powiatowej,

- w odległości 6,00 m od linii rozgraniczających dróg 4KDW, 5KDW i 6KDW,

- w odległości nie mniejszej niż 7,00 m od osi linii ES 15kV.

2) ustala się zasady sytuowania zabudowy w sposób nastepujący:

a) na terenie oznaczonym symbolem 1MN, budynki mieszkalne należy usytuować od strony południowo-zachodniej terenu w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy;

b) na terenie oznaczonym symbolem 2MN budynki mieszkalne należy usytuować od strony południowo-wschodniej w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy;

c) na terenie oznaczonym symbolem 3MN budynki mieszkalne, należy usytuować od strony południowo-wschodniej w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy;

d) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy działek zgodnie z przepisami odrębnymi;

e) nie dopuszcza się sytuowania budynków w odległości mniejszej niż 3,00 m od granicy między działkami budowlanymi.

3) maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%, przy czym przeznaczenie podstawowe winno stanowić nie mniej niż 55 % powierzchni wewnętrznej budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi na jednej działce budowlanej;

4) minimalnej intensywności zabudowy nie określa się;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić nie mniej niż 50 % powierzchni działki budowlanej;

6) wysokość zabudowy - budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe parterowe z poddaszem użytkowym, lecz nie wyższe niż 10,00 m od poziomu terenu do kalenicy dachu budynku;

7) wysokość wolnostojacych budynków usługowych, gospodarczych i garaży nie może przekraczać 6 metrów od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu;

8) szerokość elewacji frontowej budynków nie może przekraczać 14,00 m;

9) poziom posadzki parteru mierzony od rzędnej terenu przy głównym wejściu do budynku, nie może przekraczać 0,80 m;

10) dachy dwu lub wielospadowe na zasadniczej bryle, przy zachowaniu nachylenia połaci dachowej od 30° do 45°, pokrycie dachówką i materiałami dachówkopodobnymi w gamie kolorów czerwonych, brązowych i szarych;

11) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych o nachyleniu od 10° na przybu-dówkach, budynkach gospodarczych i garażach;

12) należy stosować materiały elewacyjne o wysokiej trwałości i jakości z preferowaniem licowania ścian następującymi materiałami: cegła ceramiczna, drewno, kamień i tynk;

13) kolorystyka elewacji malowanych budynków powinna być ciepła i pastelowa z wyłączeniem kolorów jaskrawych;

14) ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,60 m, z fundamentem wysokości do 40 cm ponad przyległym terenem i prześwitem nad fundamentem nie mniej niż 7 cm;

15) ustala się liczbę miejsc do parkowania zgodnie z potrzebami inwestora, lecz nie mniej niż 1 miejsce na każde mieszkanie oraz nie mniej niż jedno miejsce na 100 m2 powierzchni ogólnej usług.

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz:

1) lokalizacji budynków tymczasowych za wyjątkiem budynków zaplecza budowy,

2) lokalizacji garaży o wielkości ponad 3 stanowiska,

3) lokalizacji garaży blaszanych,

4) wykonywania ogrodzeń z pełnych prefabrykatów betonowych.

5. Ustala się zasady wydzielania działek budowlanych na terenie objętym planem.

1) wydzielona działka budowlana winna posiadać wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniające wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów,

2) powierzchnia działki budowlanej winna wynosić nie mniej niż 800m2;

3) zalecana minimalna szerokość frontu działki budowlanej nowowydzielonej powinna wynosić nie mniej jak 20 m;

4) postulowane zasady wydzielenia działek budowlanych określono w sposób graficzny na rysunku planu.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 6. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2, §5 ust.3 pkt.3, dotyczące wielkości powierzchni terenu biologicznie czynnego na terenach zabudowy;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia w ciepło - obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 10, §17, §18 i §19;

3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na podstawie przepisów odrębnych z wyłączeniem inwestycji z zakresu urządzeń infrastruktury technicznej;

4) w zakresie zasad gospodarowania wodami i ochrony wód podziemnych przyjmuje się za obowiązujący zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu ścieków nie spełniających obowiązujących norm regulowanych przepisami odrębnymi;

5) ustala się zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających stosunki wodne;

6) wody opadowe z dachów obiektów oraz terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo do gruntu na własnym terenie;

7) obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w gminie;

8) ochrona powietrza atmosferycznego poprzez instalowanie urządzeń przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza;

9) w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu w granicach opracowania planu winien być zgodny z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

10) w trakcie prac ziemnych próchniczą warstwę gleby należy zmagazynować i następnie wykorzystać do zagospodarowania terenu biologicznie czynnego.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 7. Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 8. Na terenie objętym planem funkcja przestrzeni publicznych nie występuje.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9. Teren opracowania nie jest objęty prawnymi formami ochrony przyrody.

§ 10. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 11. 1. Stwierdza się, że obszar objęty planem miejscowym znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Dolina rzeki Biebrza".

2. Zasady gospodarowania wodami wymienionymi w ust.1 ustalone są przepisami odrębnymi.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad scalania nieruchomości.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych zostały ustalone w § 5.

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy.

§ 13. Na obszarze objętym planem nie występują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Rozdział 9.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 14. Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty planem pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 15. 1. Dostęp do drogi publicznej (droga powiatowa) projektuje się poprzez wykonanie dróg dojazdowych wewnętrznych oznaczonych symbolami 4KDW i 5KDW o szerokości 10,00 m, oraz 6KDW o szerokości 11,40 m.

2. W liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych przewiduje się realizację:

1) kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sytuowanego w osi drogi - w perspektywie;

2) przewodów wodociągowych w odległości do 1,50 m od linii rozgraniczającej drogi;

3) linii energetycznych niskiego napięcia kablowych w odległości do 0,50 m od granicy działek;

4) sieci gazowej (przewidziana w perspektywie), w odległości 1,30 m od linii rozgraniczającej, po przeciwnej stronie wodociągu.

§ 16. Ustala się obowiązek zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

§ 17. W zakresie usuwania nieczystości stałych i płynnych ustala się:

1) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników szczelnych;

2) lokalizacja kontenerów na odpady stałe powinna spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach szczególnych, dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych.

§ 18. Ustala się zasadę zaopatrzenia w ciepło i w ciepłą wodę użytkową z kotłowni indywidualnej, z zaleceniem wykorzystania ekologicznych nośników energii (gaz, energia elektryczna, biomasa, energia słoneczna, pompy ciepła, rekuperacja).

§ 19. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej E15/0,4kV istniejacą i projektowaną siecią kablową zgodnie z uzyskanymi warunkami dostawcy energii odpowiedniej jednostki ZE.

2. Istniejącą linię E15kV należy dostosować poprzez wykonanie uziemień i obostrzeń.

3. Szafki energetyczne należy sytuować w ogrodzeniu zapewniając do nich dostęp od strony drogi 4KDW, 5KDW i 6KDW.

4. Ustala się zachowanie istniejącej linii elektroenergetycznej z dopuszczeniem przebudowy jej na linię kablową.

§ 20. 1. Ustala się zachowanie istniejącej kablowej linii telekomunikacyjnej.

2. W przypadku uzasadnionej kolizji projektowanych na działce elementów zagospodarowania z linią telekomunikacyjną, należy ją przebudować w oparciu o warunki gestora sieci.

§ 21. Zachować odległość nasadzeń drzewostanu:

1) od sieci wodociągowych nie mniej niż 1,5 m;

2) od linii elektrycznych napowietrznych 15 kV i 0,4 kV - 5 m;

3) od linii elektrycznych kablowych nie mniej niż 1,5 m;

4) od linii telekomunikacyjnej kablowej nie mniej niż 1,5 m.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe.

§ 22. Przeznacza się grunty rolne pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze określone w niniejszej uchwale zgodnie z wyznaczonym w planie przeznaczeniu o łącznej powierzchni 1,8684 ha.

§ 23. Ustala się jednorazową opłatę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającej z opracowania planu, służącą naliczeniu opłaty określonej stawką procentową w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4KDW, 5KDW i 6KDW.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/II/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/II/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Danówek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zm. z 2012 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, poz. 768), Rada Gminy Grajewo stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu ( w dniach od 23.10.2014r. do 14.11.2014 r. ) i po zakończeniu okresu wyłożenia ( w wyznaczonym terminie do 01.12.2014 r. ) nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu planu.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/II/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Danówek, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zm. z 2012 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, poz. 768) Rada Gminy Grajewo, rozstrzyga co następuje:

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące zadania własne gminy, wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Danówek obejmują:

a) budowę sieci wodociągowej o długości 200 m i średnicy 100 mm,

b) budowę oświetlenia.

2) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt 1 zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy oraz innych źródeł finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3) Inwestycje będą realizowane etapami, zgodnie z uchwalanymi planami inwestycyjnymi Gminy, stosownie do gromadzonych na ten cel środków.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama