reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/15 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 16 stycznia 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 poz. 1318; zmiany z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650; zmiany z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie ustalonym w ustawie.

§ 2. Ustala się koszt 1 godziny wyżej wymienionych usług w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone odpłatnie, częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie.

2. Usługobiorca, którego dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie ponosi odpłatności za przyznane usługi.

3. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niespełniające kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za 1 godzinę usługi, wg zasad określonych w poniższych tabelach:

a) w przypadku osób samotnie gospodarujących

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

Powyżej 100

5

Powyżej 130

10

Powyżej 150

15

Powyżej 180

30

Powyżej 200

50

Powyżej 230

65

Powyżej 250

80

Powyżej 281

100

b) w przypadku osób pozostających w rodzinie

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, w rażona w %

Powyżej 100

10

Powyżej 130

20

Powyżej 150

30

Powyżej 180

40

Powyżej 200

50

Powyżej 230

65

Powyżej 250

85

Powyżej 281

100

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie z tytułu opłat wynikających z ustawy, w części lub w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie albo niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik OPS w Nowych Piekutach, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek pracownika socjalnego, może odstąpić od żądania zwrotu lub w części zwolnić z ponoszenia opłat, jeżeli:

1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą lub śmiercią członka rodziny;

2) usługobiorca poniósł straty w wyniku klęski żywiołowej, zdarzenia losowego lub innych wypadków losowych;

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności powodujące istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

§ 5. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wnosi się w terminach i wysokości określonych w decyzji administracyjnej, bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy w Nowych Piekutach lub przelewem na konto w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 7. Tracą moc Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Uchwała Nr VI/43/11 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama