reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 10/2015/WE Burmistrza Miasta Augustów; Wójta Gminy Augustów

z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie wykonywania przez Miasto Augustów na rzecz Gminy Augustów zadań z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Augustów w oddziale integracyjnym na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami), strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Miasto Augustów zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Gminy Augustów zadań z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Augustów w oddziale integracyjnym na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 będą wykonywane przez Przedszkole nr 3, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Augustów.

§ 3. 1. Na pokrycie kosztów utrzymania dla podmiotu wymienionego w § 2, Gmina Augustów przekazywać będzie Miastu Augustów dotację celową w wysokości wydatków bieżących ustalonych w budżecie gminy przypadających na jedno dziecko w Przedszkolu nr 3 pomniejszonych o opłatę ponoszoną przez rodziców oraz dotację celową otrzymaną przez Miasto Augustów na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola.

2. Miasto Augustów zobowiązane jest do przekazywania informacji do Gminy o aktualnej liczbie dzieci z Gminy Augustów w przedszkolu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Informacja ta będzie stanowiła podstawę do wyliczenia należnej kwoty dotacji.

3. W przypadku gdy Gmina Miasto Augustów otrzyma na dziecko z terenu Gminy Augustów, subwencję oświatową, dotacja zostanie pomniejszona o tą subwencję po odliczeniu kosztów dodatkowej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, będzie przekazywana przez cały rok szkolny, na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie: PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów ul. Żabia 3, 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 w terminie do 28 dnia każdego miesiąca.

5. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2015 rok, przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz rzeczywistych wydatków bieżących Przedszkola nr 3, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2016r.

6. W ramach rozliczenia z ust. 5, w terminie do 31 stycznia 2016r., Gmina Miasto Augustów zwróci nadpłaconą dotację lub Gmina Augustów przekaże wyrównanie kwoty dotacji należnej za 2015r.

§ 4. Przekazana dotacja nie może być wykorzystana na cele inne niż określone w § 1.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 grudnia 2015r.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden celem przekazania do publikacji.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 11. Wykonanie postanowień § 10 powierza się Gminie Augustów.

Wójt Gminy Augustów


Zbigniew Tadeusz Buksiński

Burmistrz Miasta Augustowa


Wojciech Walulik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama