reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 347 526 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 894 956 zł,

- majątkowe w wysokości 452 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 943 011 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 600 775 zł,

- majątkowe w wysokosci 1 342 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000 zł,

2) celową w wysokości 27 100 zł na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 595 485 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 595 485 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 280 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 684 515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 595 485 zł;

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 504 515 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 800 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 500 zł i wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 316 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 335 969 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Aleksandrowo kwotę 8 035 zł

2. Sołectwa Biszewo kwotę 6 839 zł

3. Sołectwa Bogusze Litewka kwotę 6 865 zł

4. Sołectwa Bogusze Stare kwotę 8 061 zł

5. Sołectwa Czaje kwotę 8 139 zł

6. Sołectwa Czarna Cerkiewna kwotę 7 983 zł

7. Sołectwa Czarna Średnia kwotę 10 688 zł

8. Sołectwa Czarna Wielka kwotę 10 063 zł

9. Sołectwa Dołubowo-Wyręby kwotę 5 877 zł

10. Sołectwa Drochlin kwotę 7 463 zł

11. Sołectwa Grodzisk I kwotę 13 860 zł

12. Sołectwa Grodzisk II kwotę 12 326 zł

13. Sołectwa Krakówki Dąbki i Włodki kwotę 6 189 zł

14. Sołectwa Krakówki Zdzichy kwotę 6 423 zł

15. Sołectwa Kosianka Leśna kwotę 6 683 zł

16. Sołectwa Kosianka Stara kwotę 6 449 zł

17. Sołectwa Koryciny kwotę 10 688 zł

18. Sołectwa Kosianka Boruty i Trojanówka kwotę 6 891 zł

19. Sołectwa Krynki Białokunki kwotę 5 591 zł

20. Sołectwa Krynki Borowe kwotę 6 319 zł

21. Sołectwa Krynki Jarki kwotę 7 177 zł

22. Sołectwa Krynki Sobole kwotę 9 413 zł

23. Sołectwa Kozłowo kwotę 7 645 zł

24. Sołectwa Lubowicze kwotę 6 761 zł

25. Sołectwa Makarki kwotę 9 465 zł

26. Sołectwa Małyszczyn kwotę 6 839 zł

27. Sołectwa Mierzynówka kwotę 11 416 zł

28. Sołectwa Morze kwotę 7 541 zł

29. Sołectwa Niewiaro Przybki kwotę 6 423 zł

30. Sołectwa Niewiarowo Sochy kwotę 6 579 zł

31. Sołectwo Sypnie Nowe kwotę 6 761 zł

32. Sołectwa Porzeziny kwotę 7 515 zł

33. Sołectwa Rybałty kwotę 6 475 zł

34. Sołectwa Jaszczołty 8 945 zł

35. Sołectwa Stare Sypnie kwotę 8 269 zł

36. Sołectwa Stadniki kwotę 10 688 zł

37. Sołectwa Siemiony kwotę 11 130 zł

38. Sołectwa Żale kwotę 7 047 zł

39. Sołectwa Żery Bystre kwotę 5 955 zł

40. Sołectwa Żery Czubiki kwotę 6 215 zł

41. Sołectwa Żery Pilaki kwotę 6 657 zł

42. Sołectwa Kamianki kwotę 9 621 zł

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 215 000 zł; wydatki - 215 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oprócz przeniesień między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama