reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55 697 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55 697 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 177 631 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 127 065 zł; wydatki - 127 065 z, zgodnie z Załącznikem nr 5.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 10 048 732 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8 363 614 zł,

- majątkowe w wysokości 1 685 118 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 9 889 277 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8 085 404 zł,

- majątkowe w wysokości 1 803 873 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Józef Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje

Dla jednostek sektora fin.pub.

Dla jednostek spoza sektora fin.publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

247362

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20000

2

Biblioteka

64688

2

3

Gmina Białystok

11500

3

Ogółem

11500

312050

Ogółem

20000

Wiceprzewodniczący Rady


Józef Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu

2014

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art .5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

700

70005

6050

''Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka'' 2014-2015

479 481

20 000

20 000

0

0

0

Gmina Jasionówka

2

900

90002

6069
6067

"Zakup środka transportu na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów''

219 941

219 941

85 831

0

0

134 110

Gmina Jasionówka

3

600

60017

6050

''Modernizacja dróg dojazdowych do pól''

90 504

90 504

90 504

0

0

0

Gmina Jasionówka

4

720

72095

6069 6067

''Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II,administracja samorządowa''

156 930

156 930

23 540

0

0

133 390

Gmina Jasionówka

5

700

70005

6050
6059
6057

''Wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej, poprzez wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w użyteczności publicznej w Gminie Jasionówka"

1 246 324

1 246 324

16 227

0

295 355

934 742

Gmina Jasionówka

6

700

70005

6059
6057

''Budowa placu zabaw w Jasionówce''

18 724

18 724

3 501

0

0

15 223

Gmina Jasionówka

7

921

92109

6059
6057

''Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie''

20 334

20 334

5 554

0

0

14 780

Gmina Jasionówka

8

921

92109

6059
6057

''Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka''

18 129

18 129

5 611

0

0

12 518

Gmina Jasionówka

9

600

60016

6060

Zakup pługa do ciągnika

11 476

11 476

11 476

Gmina Jasionówka

Ogółem

2 261 843

1 802 362

262 244

0

295 355

1 244 763

Gmina Jasionówka

Wiceprzewodniczący Rady


Józef Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2014r.

L.p

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na poczatek roku

Przychody*

Wyszczególnienie

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje z budżetu***

§ 265

na inwestycje

Dochody własne jednostek budżetowych

127 065

x

x

Wydatki własne jednostek budżetowych

127 065

x

z tego:

z tego:

1. dożywianie

125 000

x

x

1. zakup materiałów i wyposażenia

12 000

x

2. wynajem

512

x

x

2. zakup środków żywności

114 000

x

3. odsetki

103

x

x

3. zakup usług pozostałych

1 065

x

4. darowizny

1 450

4. zakup inwestycji jedn.budżetowych

0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wiceprzewodniczący Rady


Józef Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- pismem Nr ST5/4822/42g/BKU/14 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - kwota 14 193 zł,

- zwiększono dochody o kwotę 40 804 zł wskutek większych wpływów z tytułu: opłat skarbowych, opłat za koncesję, opłat za wynajem śmietnika, prowizji od PIT oraz z tytułu egzekucji opłat za śmieci, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady, zaległych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zwrotu nadpłaconych odsetek od kredytów z 2013r.

- zwiększono dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z tytułu zwiększenia wpłat za wynajem, w dz. 801- ,rozdz.80101 § 0970 - kwota 700

- dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wskutek przekwalifikowań paragrafów w planie dochodów w związku z bieżącymi potrzebami w trybie wykonywania budżetu na kwotę 100 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 14 193 zł zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone,

- zwiększono plany wydatków o kwotę 41 504 zł w tym: zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 7 950 zł (z koncesji) zostały zaplanowane na wydatki związane z ochroną zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kwota 33 554 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w oświacie,

- dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami w toku wykonywania budżetu na kwotę 177 631 zł w tym min.:

- zwiększa się plan wydatków w oświacie o kwotę 15 929 zł, w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z prośbą o zwiększenie planu wydatków,

- na wniosek Wójta rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 69 317 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w oświacie w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z prośbą o zwiększenie planu wydatków,

- zwiększa się plan wydatków w pomocy społecznej o kwotę 2 551 zł, w związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o zwiększenie planu wydatków,

- zwiększa się plan wydatków w pozostałych działach, rozdziałach i paragrafach o kwotę 70 082 zł w związku z bieżącymi potrzebami w toku wykonywania budżetu.

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

- zwiększenie dotacji celowej dla GOKSIT o 19 752 zł w związku z pismem Kierownika GOKSIT o zwiększenie planu wydatków. Zmniejszenie kwoty dotacji celowej dla Biblioteki o 1 500 zł.

Wiceprzewodniczący Rady


Józef Tadeusz Snarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama