reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie połączenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072) art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012r. poz. 406) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012r. poz. 642, zm. z 2011r. Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 829) po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa oraz pozytywnej opinii Krajowej Rady Bibliotecznej uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 czerwca 2015 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury zwane dalej "Centrum".

3. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu do rejestru Gminnego Centrum Kultury, wykreślone zostaną z niego instytucje o których mowa w § 1.

§ 2. Siedziba Centrum mieści się w Dubinach ul. Główna 116, a terenem działania jest obszar Gminy Hajnówka.

§ 3. 1. Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Hajnówka.

2. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dniem wpisania Gminnego Centrum Kultury do rejestru gminnych instytucji kultury, Centrum przejmuje całe mienie połączonych instytucji oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji, w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

§ 5. 1. Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Gminy.

2. Centrum może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, darowizn oraz innych źródeł.

§ 6. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr V/26/85 Gminnej Rady Narodowej w Hajnówce z dnia 30 stycznia 1985r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury;

2) Uchwała Nr XVIII/93/2000 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2000r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot


Załącznik do Uchwały Nr IV/13/15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Statut Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminne Centrum Kultury w Dubinach zwany dalej Centrum działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 29 września 1998r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

7) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Hajnówka, zwana dalej Gminą.

2. Terenem działania Centrum jest obszar Gminy.

3. Centrum jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

4. Centrum posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedziba Centrum mieści się w Dubinach przy ul.Głównej 116.

2. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. Pieczęć może dodatkowo zawierać numer NIP i numer REGON.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4. 1. Centrum realizuje zadania własne w zakresie:

1) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury;

2) wychowania, edukacji, rekreacji i kultury fizycznej;

3) zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

§ 5. 1. Podstawowe zadania Centrum:

1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

b) tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

c) otaczanie opieką twórczości ludowej i folklorystycznej,

d) tworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków uczestnictwa w zespołach i kołach zainteresowań,

e) dbanie o dziedzictwo narodowe, w tym pamiątki historyczne, dokumenty i zabytki związane z terenem Gminy,

f) gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących własnego regionu i Gminy,

g) działania na rzecz edukacji ekologicznej,

h) działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi,

i) promocja Gminy, w szczególności przez wydarzenia i inicjatywy kulturalne, kulturotwórcze i sportowe zainicjowane przez Centrum;

2) w zakresie upowszechniania czytelnictwa:

a) gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

b) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

c) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami,

d) organizacja spotkań literackich i wieczorów autorskich,

3) w zakresie edukacji, rekreacji i kultury fizycznej:

a) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez,

§ 6. 1. Zadania statutowe Centrum realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1) imprez kulturalnych, sportowych i konkursów;

2) stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych;

3) różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.

§ 7. 1. Centrum może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, występy, wystawy i odczyty;

2) prowadzić imprezy sportowe, rozrywkowe i turystyczne;

3) prowadzić działalność wydawniczą;

4) świadczyć usługi w zakresie wynajmu lokali i sprzętu;

5) prowadzić ogniska tematyczne: edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne i inne - w zależności od potrzeb społeczności lokalnej.

§ 8. 1. Centrum swoje zadania realizuje w oparciu o:

1) samodzielnie opracowywane programy działalności;

§ 9. 1. Centrum współpracuje z:

1) szkołami, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami, placówkami i jednostkami działającymi na terenie gminy;

2) instytucjami kultury, w tym ośrodkami kultury i bibliotekami;

3) innymi podmiotami o zasięgu ponadlokalnym.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10. 1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt.

2. Dyrektor Centrum zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności.

3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

4. Na czas nieobecności dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując pisemnie o tym fakcie Wójta.

5. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym pracowników Centrum.

6. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

§ 11. 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością;

2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;

3) zarządzanie majątkiem Centrum;

4) polityka kadrowa;

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;

7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego;

8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych;

9) zapewnienie i przestrzeganie warunków pracy, bhp , zabezpieczenia ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

10) realizacja zadań w zakresie rozbudowy, przebudowy, remontów i wyposażenia powierzonych Centrum obiektów i urządzeń.

§ 12. Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Centrum, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. 1. Centrum jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

2. Cenrum prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

§ 14. 1. Działalność Centrum jest finansowana z dotacji Gminy, która zapewnia środki niezbędne do prowadzenia jak najszerszej działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

2. Centrum może pozyskiwać dochody między innymi z:

1) wynajmu pomieszcze ń i mienia;

2) sprzedaży wydawnictw i publikacji;

3) prowadzenia warsztatów, szkole ń i kursów;

4) organizacji imprez zlecanych przez inne podmioty;

6) organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych;

7) wykonywania innych zleceń i zamówień podmiotów zewnętrznych.

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustalonej przez organizatora.

2. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Centrum ponosi Dyrektor Centrum.

§ 16. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 17. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej Centrum sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiany statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym do jego ustalenia.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama