reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/6/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646 ) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwala co następuje:

§ 1. Dochody Związku w wysokości 45.000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 45.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki Związku w wysokości 437.430 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 437.430 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt Związku w wysokości 392.430 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 392.430 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 392.430 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,

5. lokowania wolnych środow budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dziennikiu Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


mgr Stanisław Derehajło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/6/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2015 rok

1

2

3

4

5

bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

90002

Gospodarka odpadami

45 000,00

0920

Pozostałe odsetki

7 000,00

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytoirialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich

38 000,00Razem

45 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/6/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Plan na 2015 rok

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

600

Transport i łączność

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

60016

Drogi publiczne gminne

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

195 000,00

195 000,00

0,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

195 000,00

195 000,00

0,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77 000,00

77 000,00

0,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

118 000,00

118 000,00

0,00

118 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

202 430,00

202 430,00

42 000,00

160 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

162 430,00

162 430,00

42 000,00

120 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

42 000,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 430,00

60 430,00

0,00

60 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

437 430,00

437 430,00

42 000,00

395 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/6/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody planu finansowego w 2015 rok

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

392 430

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

392 430

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

0

Rozchody ogółem:

0

1.

Spłaty kredytów

§ 992

0

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama