reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 4/14 Wójta Gminy Płaska

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr 1518/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na 2014 rok, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 20.604,45 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu ogółem 11.545.000,00 zł., z tego:

- dochody bieżące 8 729 342,95 zł.;

- dochody majątkowe 2 815 657,05 zł.

2) wydatki budżetu ogółem 12 132 103,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące 8 718 700,00 zł.;

- wydatki majątkowe 3 413 403,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 428 200,05

0,00

1 428 200,05

75011

Urzędy wojewódzkie

27 475,00

200,00

27 675,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

200,00

1 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 291 775,05

- 200,00

1 291 575,05

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

142 000,00

- 1 205,00

140 795,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

22 000,00

- 2 000,00

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

475,00

- 475,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

65 000,00

2 000,00

67 000,00

4430

Różne opłaty i składki

2 300,00

- 620,00

1 680,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 500,00

1 600,00

5 100,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 300,00

- 1 500,00

2 800,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

103 912,00

0,00

103 912,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

101 912,00

- 10,00

101 902,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 000,00

800,00

10 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 500,00

- 910,00

6 590,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 100,00

100,00

1 200,00

75414

Obrona cywilna

2 000,00

10,00

2 010,00

4410

Podróże służbowe krajowe

260,00

10,00

270,00

801

Oświata i wychowanie

2 999 130,00

0,00

2 999 130,00

80101

Szkoły podstawowe

1 466 305,00

0,00

1 466 305,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

939 000,00

7 996,00

946 996,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

79 000,00

- 7 996,00

71 004,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

- 150,00

49 850,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

150,00

150,00

851

Ochrona zdrowia

40 403,00

0,00

40 403,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40 403,00

0,00

40 403,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 900,00

- 200,00

2 700,00

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

2 000,00

19 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

- 800,00

0,00

852

Pomoc społeczna

706 924,00

0,00

706 924,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

151 078,00

- 459,00

150 619,00

3110

Świadczenia społeczne

151 078,00

- 459,00

150 619,00

85295

Pozostała działalność

117 459,00

459,00

117 918,00

3110

Świadczenia społeczne

103 459,00

459,00

103 918,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

247 513,00

0,00

247 513,00

85401

Świetlice szkolne

188 335,00

- 15,00

188 320,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 535,00

- 15,00

11 520,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

59 178,00

15,00

59 193,00

3240

Stypendia dla uczniów

50 003,00

15,00

50 018,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

653 565,00

0,00

653 565,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

134 115,00

1 500,00

135 615,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

2 900,00

2 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 000,00

- 1 400,00

20 600,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

88 800,00

- 1 500,00

87 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 800,00

- 1 500,00

27 300,00

Razem:

10 979 001,37

0,00

10 979 001,37

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 724,00

0,00

29 724,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

24 058,00

0,00

24 058,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 900,00

- 165,00

2 735,00

4260

Zakup energii

0,00

180,00

180,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 238,00

- 180,00

2 058,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0,00

165,00

165,00

801

Oświata i wychowanie

2 974,70

0,00

2 974,70

80101

Szkoły podstawowe

2 974,70

0,00

2 974,70

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29,45

- 29,45

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

29,45

29,45

Razem:

1 153 101,63

0,00

1 153 101,63

Razem własne wydatki, z tego:

10 979 001,37

0,00

10 979 001,37

Własne wydatki bieżące:

7 565 598,37

0,00

7 565 598,37

Własne wydatki majątkowe:

3 413 403,00

0,00

3 413 403,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

1 153 101,63

0,00

1 153 101,63

Razem:

12 132 103,00

0,00

12 132 103,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w ramach działu 750 kwoty 5.800,00 zł. z przeznaczeniem na: wypłatę delegacji pracownika USC 200,00 zł, zakupy w ramach przepisów BHP 2.000,00 zł., zakup usług pozostałych 2.000,00 zł., opłatę egzekucyjną 1.600,00 zł.;

2) przeniesienie w ramach działu 754 kwoty 910,00 zł. z przeznaczeniem na: wypłatę za wyjazdy i szkolenia strażackie 800,00 zł., podróże służbowe 110,00 zł.;

3) przeniesienie w ramach działu 801 kwoty 8.175,45 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 7.996,00 zł. oraz na zakup książek 150,00 zł.;

4) przeniesienie w ramach działu 851 kwoty 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w ramach GPPiRPA, tj. opłatę za dyżury terapeutyczne oraz koncert;

5) przeniesienie w ramach działu w dz.852 kwoty 459,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę z obiady;

6) przeniesienie w ramach działu 854 kwoty 15,00 zł. na wypłatę stypendiów socjalnych;

7) przeniesienie w ramach działu 900 kwoty 2.900,00 zł. na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej;

8) przeniesienie w ramach działu 751 kwoty 345,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii oraz opłaty za połączenia telefoniczne związane z pracą gminnej i obwodowych komisji wyborczych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Muzyczka

Doktor nauk prawnych1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama