reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 10/14 Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Uchwały Nr 1518/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na 2014 rok, zarzadza się, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 106 964,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 11 567 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 8 751 343,00 zł.;

- dochody majątkowe 2 815 657,00 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 12 154 103,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8 740 700,00 zł.;

- wydatki majątkowe 3 413 403,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 093 250,00

0,00

3 093 250,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 093 250,00

0,00

3 093 250,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

- 600,00

29 400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

600,00

600,00

720

Informatyka

364 033,90

0,00

364 033,90

72095

Pozostała działalność

364 033,90

0,00

364 033,90

4260

Zakup energii

1 250,00

60,00

1 310,00

4300

Zakup usług pozostałych

37 100,00

- 774,00

36 326,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 385,95

714,00

2 099,95

750

Administracja publiczna

1 436 200,05

0,00

1 436 200,05

75011

Urzędy wojewódzkie

27 675,00

- 600,00

27 075,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 200,00

- 600,00

3 600,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

76 000,00

2 760,00

78 760,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

73 000,00

2 450,00

75 450,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

310,00

1 310,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 291 575,05

- 1 260,00

1 290 315,05

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800 000,00

- 8 000,00

792 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

33 000,00

5 500,00

38 500,00

4260

Zakup energii

18 500,00

- 1 700,00

16 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

67 000,00

3 810,00

70 810,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

8 100,00

- 150,00

7 950,00

4410

Podróże służbowe krajowe

20 000,00

- 200,00

19 800,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 200,00

- 500,00

17 700,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 100,00

80,00

5 180,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 800,00

- 100,00

2 700,00

75095

Pozostała działalność

40 000,00

- 900,00

39 100,00

4430

Różne opłaty i składki

40 000,00

- 900,00

39 100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

103 912,00

0,00

103 912,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

101 902,00

0,00

101 902,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

100,00

600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

150,00

30,00

180,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 600,00

900,00

19 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

- 100,00

1 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 590,00

- 930,00

5 660,00

801

Oświata i wychowanie

2 984 130,00

0,00

2 984 130,00

80101

Szkoły podstawowe

1 466 305,00

26 971,00

1 493 276,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

74 000,00

- 612,00

73 388,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

946 996,00

37 143,00

984 139,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

186 000,00

2 380,00

188 380,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

26 400,00

300,00

26 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 850,00

- 8 128,00

41 722,00

4260

Zakup energii

14 080,00

953,00

15 033,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

- 1 854,00

146,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

- 645,00

855,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600,00

- 318,00

1 282,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

- 2 248,00

1 252,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

152 735,00

- 1 992,00

150 743,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 600,00

- 807,00

8 793,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

106 735,00

675,00

107 410,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 000,00

- 1 800,00

19 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

- 60,00

2 940,00

80110

Gimnazja

813 500,00

33 466,00

846 966,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

40 000,00

- 1 856,00

38 144,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

506 000,00

36 000,00

542 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

98 200,00

1 800,00

100 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 400,00

250,00

13 650,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

- 600,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 600,00

- 334,00

8 266,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

- 1 284,00

216,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

- 510,00

490,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

231 400,00

4 765,00

236 165,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 035,00

5 765,00

10 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

221 000,00

- 1 000,00

220 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

9 000,00

2 072,00

11 072,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

2 312,00

9 312,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

- 240,00

1 760,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

246 500,00

- 60 517,00

185 983,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

- 59,00

441,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

63 000,00

- 2 495,00

60 505,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 800,00

- 726,00

11 074,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 800,00

- 221,00

1 579,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500,00

- 1 454,00

2 046,00

4220

Zakup środków żywności

145 500,00

- 54 189,00

91 311,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00

- 335,00

65,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

- 1 038,00

1 962,00

80195

Pozostała działalność

21 690,00

- 4 765,00

16 925,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20 000,00

- 4 765,00

15 235,00

851

Ochrona zdrowia

63 403,00

0,00

63 403,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

63 403,00

0,00

63 403,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 700,00

- 200,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 000,00

200,00

19 200,00

852

Pomoc społeczna

699 424,00

0,00

699 424,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

144 619,00

13,00

144 632,00

3110

Świadczenia społeczne

144 619,00

13,00

144 632,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

177 482,00

0,00

177 482,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

9,00

609,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 158,00

300,00

2 458,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 309,00

2 691,00

85295

Pozostała działalność

117 918,00

- 13,00

117 905,00

3110

Świadczenia społeczne

103 918,00

3 010,39

106 928,39

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- 3 023,39

976,61

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

636 565,00

0,00

636 565,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

135 615,00

- 1 200,00

134 415,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 600,00

- 1 200,00

19 400,00

90013

Schroniska dla zwierząt

31 000,00

1 200,00

32 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

21 000,00

1 200,00

22 200,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

87 300,00

0,00

87 300,00

4260

Zakup energii

60 000,00

- 100,00

59 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 300,00

100,00

27 400,00

Razem:

11 001 001,37

0,00

11 001 001,37

Razem własne wydatki, z tego:

11 001 001,37

0,00

11 001 001,37

Własne wydatki bieżące:

7 587 598,37

0,00

7 587 598,37

Własne wydatki majątkowe:

3 413 403,00

0,00

3 413 403,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

1 153 101,63

0,00

1 153 101,63

Razem:

12 154 103,00

0,00

12 154 103,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w dziale 600 kwoty 600,00 zł. na wypłatę delegacji służbowych związanych z kontrolą dróg oraz inwestycją;

2) przeniesienie w dziale 720 kwoty 774,00 zł. na opłatę za energię i wypłatę delegacji służbowych związanych z awariami i serwisowaniem komputerów nabytych w ramach projektu pn. " DOSTĘP DO INTERNETU - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska";

3) przeniesienie w dziale 750 kwoty 12 150,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, zakup materiałów i części do renowacji kserokopiarki, opłatę za nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania;

4) przeniesienie w dziale 754 kwoty 1 030,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz na opłatę zus i umowę zlecenia;

5) przeniesienie w dziale 801 kwoty 87 578,00 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO w Płaskiej;

6) przeniesienie w ramach działu 851 kwoty 200,00 zł. na opłatę za dyżury terapeutyczne;

7) przeniesienie w ramach działu 852 kwoty 3 332,39 zł. zgodnie z wnioskiem GOPS;

8) przeniesienie w ramach działu 900 kwoty 1 300,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za pobyt psów w schronisku oraz za wymianę bezpiecznika na oświetleniu ulicznym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama