reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Choroszcz stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/86/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choroszcz [1](Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3088) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 9;

2) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Statut jednostki pomocniczej określa zakres działania jednostek pomocniczych, zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez tę jednostkę.";

3) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Komisje stałe składają Radzie sprawozdania ze swojej działalności w okresach rocznych.";

4) w § 13 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

Burmistrz składa Radzie sprawozdania ze swojej działalności w zakresie i terminach wynikających z innych aktów normatywnych.";

5) w § 14:

- skreśla się punkt 3;

- punkt 4 otrzymuje brzmienie:

komisje stałe, w tym Komisja Rewizyjna.";

6) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada na pierwszej Sesji nowo wybranej rady gminy.";

7) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Każdy radny i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu, w tym punkcie porządku dziennego, mają prawo zwracać się o udzielenie wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Gminy.";

8) w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Na zapytania złożone na Sesji ustnie, udziela się odpowiedzi ustnej. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na Sesji, winna być ona udzielona pisemnie w terminie 14 dni.";

9) w § 17a ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

W sprawie skarg i wniosków Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmują w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 - 18:00.

2. Informację o przyjęciach publikuje się na stronie internetowej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.";

10) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W Sesjach uczestniczy Burmistrz oraz, w miarę potrzeb, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów.";

11) skreśla się ust. 3 w § 18;

12) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, teksty przyjętych uchwał, oświadczenia i inne dokumenty związane z przebiegiem obrad.";

13) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady.";

14) w § 37 po ust. 4 dodaje się ust. 5,6,7 i 8 w brzmieniu:

Decyzję o odbyciu posiedzenia wspólnego podejmują przewodniczący zainteresowanych komisji, którzy wyłaniają z pośród siebie przewodniczącego wspólnego posiedzenia tych komisji.

6. Udział danej komisji we wspólnym posiedzeniu jest prawomocny, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej połowa, ustalonego przez Radę, składu tej komisji.

7. Na wspólnym posiedzeniu komisji może być przeprowadzone wspólne głosowanie członków komisji, które spełniły warunek co do quorum, o którym mowa w ust. 6, jeżeli sprawa nie wymaga zajęcia oddzielnego stanowiska przez te komisje.

8. Jeżeli sprawy rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu wymagają oddzielnego stanowiska określonych komisji, komisje te przeprowadzają oddzielne głosowanie. Wniosek pod głosowanie stawia przewodniczący posiedzenia.";

15) § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Radni mogą stosownie do potrzeb, przyjmować interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.";

16) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:

1. W sprawach o zasadniczym znaczeniu dla Gminy, powodujących konieczność rozwiązania problemów lub żądanie zajęcia stanowiska przez właściwy organ Gminy, radni mogą składać interpelacje.

2. Interpelacje składa się na piśmie, na Sesji lub w okresie między sesjami.

3. Adresatem interpelacji może być również Przewodniczący Rady Gminy w sprawach dotyczących działania Rady i jej organów.

4. Interpelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytania lub oczekiwania.

5. Odpowiedzi na interpelacje udziela się na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.";

17) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie.";

18) w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.";

19) w § 48 skreśla się ust. 2;

20) § 56 otrzymuje brzmienie:

Burmistrz udziela odpowiedzi na interpelacje radnych.";

21) skreśla się § 58;

22) § 59 otrzymuje brzmienie:

Prawo dostępu do informacji publicznej określają odrębne ustawy. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.";

23) w § 60 ust. 1 skreśla się zdanie drugie.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


[1]] Zmiany Statutu Gminy Choroszcz następowały na mocy uchwał Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XVII/171/2005 z 23.03.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 83, poz. 1049); Nr XVI/136/2008 z 12.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 240, poz. 2456)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama