reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6 m, art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, listownie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dokument przekazać:

a) w formacie elektronicznym XML,

b) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej "e-PUAP",

c) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy certyfikatu.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany bądź okoliczności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/211/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 356) zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/222/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1388).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik do Uchwały Nr V/24/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 stycznia 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY GONIĄDZ

Podstawa prawna

Art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87)

Składający

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta i gminy Goniądz, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

Pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności lub zmiany

Miejsce składania

Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

I. Dane identyfikacyjne:
*dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi


**dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X, należy wybrać jedną możliwość)

?

Właściciel

?

Współwłaściciel

?

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

?

Użytkownik wieczysty

?

Inny podmiot

Nazwa pełna*, NIP*, REGON*/Imię i nazwisko**, PESEL**

Imię matki**

Imię ojca**

Telefon kontaktowy i adres e-mail (według uznania)

II. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

III. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne bądź oznaczenie ewidencyjne działki) :

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

DZIAŁKA/DZIAŁKI OZNACZONA NR GEODEZYJNYM

OBRĘB

IV. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X, należy wybrać jedną możliwość)

? pierwsza deklaracja

? zmiana deklaracji

V. OŚWIADCZAM, ŻE:

? gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

(zaznaczyć właściwą pozycję stawiając X, należy wybrać jedną możliwość)


Nieruchomość ogółem zamieszkuje ………. osoba/osób, co stanowi ………….. gospodarstwo/a domowe.

(wskazać liczbę mieszkańców i liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie nieruchomości)

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy podmiotów będących i niebędących osobami fizycznymi)

Wyszczególnienie

Stawka opłaty
za 1 miesiąc

Liczba gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

1

2

3

4

5 i więcej osób

SUMA

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).

2. Stawka opłaty zatwierdzona uchwałą Nr……../………/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama