reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/30/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2015 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkół, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. W roku 2015 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela w jednym semestrze nauki 50% opłat poniesionych przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlegają opłaty za studia magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe, formy kształcenia pozwalające uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

2. W roku 2015 dofinansowane jest kształcenie w następujących specjalnościach:

1) w Zespole Szkół w Gródku:

a) bezpieczeństwo i higiena pracy,

b) mediacje,

c) socjoterapia,

d) zarządzanie oświatą,

e) ocenianie kształtujące,

f) instruktor tenisa stołowego,

g) logopedia,

h) informatyka,

i) terapia pedagogiczna,

j) wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,

k) neurologopedia;

2) w Przedszkolu Samorządowym w Gródku:

a) język angielski.

3. Dofinansowane mogą być tylko formy doskonalenia zawodowego, które zostały określone w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w danej szkole.

§ 3. Dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkół:

a) szkolenie rad pedagogicznych w kwocie 10.532,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote),

b) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w kwocie 3.650,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),

c) opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły w kwocie 6.650,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych),

d) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w kwocie 3.998,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wieczysław Gościk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama