reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 15 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 24 346 380,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące -16 211 988,00 zł,

b) dochody majątkowe - 8 134 392,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 25 466 236,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 12 719 160,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 12 747 076,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 1.119.856,00 zł - zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1.119.856,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412
- ochotnicze straże pożarne § 0960 zmniejszono dochody z tytułu darowizn o kwotę 50 000,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6330 w wyniku nieotrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015" zmniejszono dochody z tego tytułu o kwotę 691 796,00 zł.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412
- ochotnicze straże pożarne § 6260 zmniejszono dotację z państwowych funduszy celowych na zakup samochodu strażackiego o kwotę 150 000,00 zł, w § 6280 zmniejszono środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 300 000,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła na podstawie Decyzji Nr 13/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącej zwrotu dotacji wypłaconej na realizację projektu pn.: " Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" na podstawie umowy UDA-RPPD.05.02.00-20-020/12-00
wraz z odsetkami w § 4560 zwiększono wydatki na opłacenie odsetek o kwotę 111 590,00 zł, w § 6660 zwiększono wydatki na zwrot dotacji o kwotę 914 256,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 w wyniku nieotrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka - Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015"zadanie wycofano z realizacji i zmniejszono wydatki ten cel o kwotę
1 383 593,00 zł, zmniejszono wydatki na realizację zadania "Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszcze do granicy gminy" o kwotę 184 049,00 zł.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 6060 zmniejszono wydatki na zakup samochodu strażackiego o kwotę 650 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015


[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama