reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Białystok; Starosty Augustowskiego

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Białystok prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542-030-46-37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Powiatem Augustowskim z siedzibą w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, NIP 846-166-16-37 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Starosty Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego oraz Wicestarosty Augustowskiego Katarzyny Beaty Sturgulewskiej, przy kontrasygnacie Mirosława Krakowskiego - Skarbnika Powiatu, zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), § 2 uchwały Nr LIV/631/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane powiaty oraz zgodnie z uchwałą Nr 202/XXXII/2014 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Białystok prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 10 października 2014 r. realizację zadań związanych z uczestniczeniem uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski, w nauce religii prowadzonej przez Ligę Muzułmańską w Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się przy ulicy Hetmańskiej 63 w Białymstoku.

§ 2. 1. Ustala się, że Gmina Białystok będzie realizowała zadanie związane z uczestniczeniem jednego ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski, w nauce religii prowadzonej przez Ligę Muzułmańską w Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, mieszczącym się przy ul. Hetmańskiej 63 w Białymstoku.

2. W celu realizacji zadania określonego w ust. 1 Miasto Białystok wskaże dyrektora szkoły, który zatrudni nauczyciela religii prowadzącego zajęcia w w/w punkcie katechetycznym.

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację celową na refundację części wynagrodzenia nauczyciela skierowanego przez władze zwierzchnie Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej do nauczania religii.

4. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 3 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi pracodawcy) nauczyciela religii i procentowego udziału jednego ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza w Augustowie uczęszczającego na zajęcia religii, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia religii.

5. Przejmujący zobowiązuje się do informowania Przekazującego do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości należnej dotacji, o której mowa w ust. 3.

6. Dotacja celowa na realizację niniejszego porozumienia będzie przekazywana przez Przekazującego w terminie do 25 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Bank PEKAO S.A. O/Białystok_Rynek Kościuszki 7 ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok nr rachunku: 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897

7. Dotacja za miesiące październik 2014 r. - luty 2015 r. zostanie przekazana w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.

§ 3. Prawa i obowiązki stron niniejszego porozumienia nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody Przekazującego.

§ 4. Przejmujący zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanej dotacji na podstawie niniejszego porozumienia na realizację wyłącznie zadania określonego w § 2 ust. 1.

§ 5. 1. Przejmujący zobowiązany jest do przedstawienia Przekazującemu rozliczenia sposobu wykorzystania dotacji, uzyskanej na podstawie niniejszego porozumienia na realizację powierzonych zadań w terminie do dnia 15 września 2015 r.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji powinno zawierać sprawozdanie finansowe z realizacji zadania.

3. W przypadku niewykorzystania środków, podlegają one zwrotowi w terminie do dnia 15 września 2015 r.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Powierzającego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

5. Od kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków.

6. Należności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Przejmujący przekaże na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie: Bank PEKAO S.A. w Warszawie Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku Nr rachunku: 90 1240 5211 1111 0010 4341 0223.

§ 6. 1. Przekazujący jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji porozumienia.

2. Przejmujący jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie upoważnionych przedstawicieli Przekazującego informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzanie kontroli.

§ 7. Porozumienie zawiera się na okres od 10 października 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 10 października 2014 r.

§ 11. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden celem przekazania do publikacji.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 13. Wykonanie postanowień § 12 powierza się Przekazującemu. Przejmujący Przekazujący

Prezydent Miasta Białegostoku


Tadeusz Truskolaski

Starosta Augustowski


Jarosław Szlaszyński


Wicestarosta Augustowski


Katarzyna Beata Sturgulewska


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska


Skarbnik Powiatu


Mirosław Krakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama