reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Augustów

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 480.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 512.915zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 1.794.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 20.905.223,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe - 2.101.537,00zł,

- dochody bieżące - 18.803.686,00zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;

b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 134.700,00 zł.

2) plan wydatków ogółem 20.518.664,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 3.300.361,00 zł,

- wydatki bieżące - 17.218.303,00zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 576.800,00 zł.

§ 4. 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 386.559,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 386.559,00zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.814.608,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.201.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 23.481zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 480.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z tego: w dziale 750, rozdziale 75023 - 68.000zł oraz w dziale 900, rozdziale 90002 - 432.000zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 400.519,83zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.037,39 zł;

2. sołectwa Biernatki kwotę 10.922,76zł

3. sołectwa Bór kwotę 8.235,42zł

4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.715,29zł

5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.946,46zł

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.495,48zł

7. sołectwa Gliniski kwotę 8.900,03zł

8. sołectwa Grabowo kwotę 7.975,35zł

9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.680,23zł

10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.234,46zł

11. sołectwa Janówka kwotę 19.273,77zł

12. sołectwo Jeziorki kwotę 14.997,13zł

13. sołectwo Kolnica kwotę 6.000,00 zł

14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.362,37zł

15. sołectwa Mazurki kwotę 10.026,98zł

16. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.946,46zł

17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.350,04zł

18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.575,05zł

19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.009,45zl

20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.385,10zł

21. sołectwa Ponizie kwotę 12.251,99zł

22. sołectwa Posielanie kwotę 7.599,70zł

23. sołectwa Promiski kwotę 8.582,17zł

24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.229,25zł

25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.765,96zł

26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 16.788,69zł

27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.425,37zł

28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.206,52zł

29. sołectwa Świderek kwotę 7.541,91zł

30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.557,52zł

31. sołectwa Turówka kwotę 9.304,58zł

32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.033,14 zł

33. sołectwa Uścianki kwotę 8.119,83 zł

34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 14.997,13zł

35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.708,17zł

36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.338,68zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł,

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 53.000,00 zł,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

Rodzaj:

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Razem:

134 700,00

0,00

134 700,00

Rodzaj:

Zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 597 710,00

-480 00,00

4 117 710,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 118 600,00

-480 000,00

1 638 600,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

480 000,00

-480 000,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 311 500,00

512 915,00

1 824 415,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

480 000,00

480 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

480 000,00

480 000,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 300 000,00

32 915,00

1 332 915,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 300 000,00

32 915,00

1 332 915,00

Razem:

18 839 827,00

32 915,00

18 872 742,00

Rodzaj:

Zadania zlecone

Razem:

1 897 781,00

0,00

1 897 781,00


Wyszczególnienie dochodów

Kwota

Plan dochodów ogółem, w tym:

20.905.223,00zł

1) dochody majątkowe,

2.101.537,00zł

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

2.101.537,00zł

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.498.087,00zł

2) dochody bieżące

18.803.686zł

w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

271.952,00zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Rodzaj:

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Razem:

576 800,00

0,00

576 800,00

Rodzaj:

Zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

733 031,00

1 794 523,00

2 527 554,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00

1 794 523,00

1 794 523,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

128 379,00

128 379,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

1 332 915,00

1 332 915,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

333 229,00

333 229,00

Razem:

16 249 560,00

1 794 523,00

18 044 083,00

Rodzaj:

Zadania zlecone

Razem:

1 897 781,00

0,00

1 897 781,00

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Wydatki razem:

20518664

17218303

13467488

9125946

4341542

907000

2617838

55977

0

170000

3300361

3300361

1747416

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

1 258 500,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

538 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

538 800,00

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B

538 800,00

60016

Drogi publiczne gminne

719 700,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

719 700,00

Budowa przystanku w Jeziorkach

5 000,00

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim

5 000,00

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Promiski

7 000,00

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderek

4 000,00

Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B

398 700,00

Przebudowa dróg gminnych

300 000,00

720

Informatyka

81 272,00

72095

Pozostała działalność

81 272,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

69 081,00

Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa

69 081,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 191,00

Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa

12 191,00

750

Administracja publiczna

100 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy

100 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

26 115,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

26 115,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26 115,00

Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach

26 115,00

801

Oświata i wychowanie

16 470,00

80101

Szkoły podstawowe

16 470,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16 470,00

Wykonanie monitoringu w SP w Netcie

16 470,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 818 004,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 794 523,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

128 379,00

"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów

128 379,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 332 915,00

"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów

1 332 915,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

333 229,00

"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów

333 229,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

23 481,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 481,00

Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski

8 207,00

Wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia od cmentarza do boiska przy Gimnazjum w Janówce

15 274,00

Razem

3 300 361,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.

Nazwa projektu

Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział

Wydatki projektu ogółem

Poniesione do końca 2014 roku

Plan na 2015 rok

w tym:

Środki UE

Środki z budżetu krajowego

Wydatki majątkowe razem

2 117 163,00

160 096,00

1 875 795,00

1 401 996,00

473 799,00

1

RPO Województwa Podlaskiego, Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna słoneczna), Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów

900, 90005. 6057, 6059, 6050- 128379zł

1 841 599,00

47 076,00

1 794 523,00

1 332 915,00

461 608,00

2

RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)

720, 72095, 6067, 6069

275 564,00

113 020,00

81 272,00

69 081,00

12 191,00

Wydatki bieżące razem

147 872,00

35 918,00

55 977,00

47 580,00

8 397,00

1

RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)

720, 72095,4707,4709,4217,4219

147 872,00

35 918,00

55 977,00

47 580,00

8 397,00

Razem:

2 265 035,00

196 014,00

1 931 772,00

1 449 576,00

482 196,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 814 608,00

1

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

902

53 000,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 761 608,00

Rozchody ogółem:

2 201 167,00

1

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

962

53 000,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

992

2 148 167,00

w tym: spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 300 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/ w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

801

80104

Miasto Augustów

38 000,00

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie

455 000,00

0,00

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy Augustów

354 000,00

0,00

Razem

809 000,00

0,00

38 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

010

01009

Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych

25 000,00

926

92605

Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu

35 000,00

Razem

0,00

0,00

60 000,00

Ogółem

809 000,00

0,00

98 000,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów:

Zwiększenie dochodów o kwotę 32.915zł dotyczy płatności na projekt "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów" (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 480.000zł przenosi się z działu 756, rozdziału 75616 do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 - gospodarka odpadami).

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015:

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z realizowanym w 2014 roku projektem "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywne źródło ciepła w Gminie Augustów" zwiększa się wydatki budżetu na opłacenie faktur za wykonanie instalacji solarnych oraz na nadzór inwestycyjny w kwocie 1.794.523zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy na rok 2015 do kwoty 386.559zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama