reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594,poz.645, poz.1318; z 2014r poz.379, poz.1072) i art.42 ust.7 pkt 2 i 3 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r poz.191) Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i ustala się następujący wymiar godzin:

1) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów - 12 godzin,

2) dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów - 8 godzin,

3) wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów-14 godzin,

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z postanowieniami ust.1 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

§ 2. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć według wzoru: W = (X1+X2):[(X1:Y1)+(X2:Y2)], gdzie : W oznacza ustalany nauczycielowi wymiar godzin, X1, X2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, Y1,Y2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla stanowisk w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.

2. Godziny realizowane powyżej ustalonego zgodnie z ust.1 pensum, stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1) pedagoga - 35 godzin,

2) logopedy - 30 godzin,

3) psychologa-35 godzin,

4) doradcy zawodowego - 35 godzin.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 25 sierpnia 2011r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów , psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Koczuk


Uzasadnienie

Zgodnie z art.42 ust.7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą przysługuje obniżony wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych stosownie do wielkości szkoły, placówki i warunków pracy.

Ustalenie tych zniżek leży w kompetencjach organu prowadzącego szkoły, placówki. Podjęta w 2011 r Uchwała Rady Gminy regulująca tę materię, ze względu na upływ czasu oraz

zmieniające się warunki demograficzne - stała się nieaktualna.

Zgodnie z przepisami art.42 ust.7 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia1982r.-KartaNauczyciela

organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, a konieczność taka wynika ze zmniejszania się liczby zatrudnionych nauczycieli w związku z utrzymującym się niżem demograficznym, w aktach prawa miejscowego możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z dyspozycją art.35 ust.2 ustawy-Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

Przykłady naliczania pensum:

1) nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym : 9 godzin wg pensum18 godzinnego i 11 godzin wg pensum 22 godzinnego:

9/18+11/22=0,50+0,50=1,00 etat - zatem tygodniowy wymiar zajęć wynosi 20 godzin, brak godzin ponadwymiarowych;

2) nauczyciel realizuje łącznie 27godzin, w tym 6 godzin wg pensum18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego:

6/18+21/26=0,33+0,81=1,14etatu

-jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin to 1 etat stanowi 23,68 godziny, po zaokrągleniu- 24 godziny, pozostałe 3 godziny to godziny ponadwymiarowe;

3) nauczycie realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego , 5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego:

10/18+5/26+12/30=0,56+0,19+0,40=1,15etatu-

Jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin to proporcjonalnie 1etat stanowi 23,48 godziny, po zaokrągleniu- 23 godziny, pozostałe 4 godziny to godziny ponadwymiarowe.

Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum dochodzi pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

Ponadto za podjęciem uchwały przemawia konieczność uaktualnienia i dostosowania do warunków ekonomicznych gminy, wymiarów zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama