reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/III/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 15 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.165.000 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 11.538.833 zł,

2) majątkowe w wysokości 626.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.165.000 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 10.716.852 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.448.148 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120.000 zł,

2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 90.713 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wysokości 90.713 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się:

1) dochody w kwocie 32.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3) środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 320.000 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,

4) środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwocie 13.000 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 369.145 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i wszystkimi paragrafami w ramach działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/III/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/III/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 20/III/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

I

Przychody ogółem

90.713

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

90.713

II

Rozchody ogółem

90.713

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

90.713

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 20/III/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057
6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II

774.888

774.888

301.273

473.615

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

010

01010

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóski-Falki

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 8.534 zł

3.

600

60016

6050

Zakup 3 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcze(2) i Brzóśki Stare(1)

15.000

15.000

15.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł

4.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

103.788

103.778

15.568

88.220

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5.

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6.

754

75412

6060

Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś

6.500

6.500

6.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7.

754

75412

6060

Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie

6.200

6.200

6.200

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8.

900

90015

6050

Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy

12.000

12.000

12.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł

9.

900

90015

6050

Montaż lamp oświelenia ulicznego w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna.

165.805

165.805

165.805

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł

10.

900

90095

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka.

75.200

75.200

75.200

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 41.873 zł

11.

921

92109

6050

Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12.

921

92109

6050

Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w całości z funduszu sołeckiego

13.

926

92601

6050

Montaż piłkochwytów na boisku w miejscowości Brzóski-Gromki

6.173

6.173

6.173

Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

14.

926

92695

6050

Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóski-Brzezińskie, Michałki i Miodusy-Stasiowięta.

39.626

39.626

39.626

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł

OGÓŁEM

1.281.353

1.281.353

719.518

561.835

x

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 20/III/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w zł

Lp.

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Nazwa funduszu

Nazwa jednostki realizującej zadanie

Rok budżetowy 2015

z tego źródła finansowania

Wydatki własne j.s.t.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Projekt pn. "Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym" - Etap II

774.888

774.888

301.273

473.615

PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2.

Projekt pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"

107.343

107.343

16.101

91.242

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

3.

Projekt pn. "URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję"

220.940

220.940

14.880

11.007 (dotacja celowa z budżetu krajowego)

195.053

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

OGÓŁEM:

1.103.171

1.103.171

332.254

11.007

759.910

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 20/III/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

851

85111

6220

Powiat wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

136.795

Wydatek majątkowy
Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Ogółem

136.795

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 20/III/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

801

80106

2540

Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie

podmiotowa

34.000

Wydatek bieżący.
Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego

2.

851

85154

2360

Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

800

Wydatek bieżący.
Wynagrodzenie terapeuty uzależnień

3.

900

90001

6230

Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy

celowa

30.000

Wydatek majątkowy.
Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

4.

921

92120

2720

(zostanie wyłoniona w drodze konkursu)

celowa

10.000

Wydatek bieżący
Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Ogółem

74.800

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 20/III/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Kwota w

1

Brok

6854

2

Bryki

9623

3

Brzóski Brzezińskie

7626

4

Brzóski Stare

7285

5

Brzóski-Falki

8534

6

Brzóski-Gromki

6173

7

Brzóski-Markowizna

5606

8

Brzóski-Tatary

6877

9

Buczyno-Mikosy

5787

10

Bujny-Biszewo

5038

11

Dąbrowa-Dzięciel

7966

12

Faszcze

5402

13

Gołasze-Górki

7081

14

Gołasze-Puszcza

9759

15

Jabłonka Kościelna

7853

16

Jabłonka-Świerczewo

8761

17

Jabłoń-Rykacze

5674

18

Jabłoń-Uszyńskie

6287

19

Kalinowo-Czosnowo

7285

20

Mazury

8034

21

Michałki

7285

22

Miodusy Wielkie

7807

23

Miodusy-Litwa

5742

24

Miodusy-Stasiowięta

6400

25

Miodusy-Stok

6355

26

Mścichy

7195

27

Mystki-Rzym

8987

28

Nowa Ruś

6128

29

Nowe Osipy

5311

30

Osipy-Kolonia

9033

31

Osipy-Lepertowizna

8420

32

Osipy-Wydziory Drugie

5470

33

Osipy-Wydziory Pierwsze

5175

34

Osipy-Zakrzewizna

7331

35

Rębiszewo-Studzianki

6763

36

Sokoły-Jaźwiny

5674

37

Stara Ruś

6491

38

Stare Osipy

5765

39

Święck Wielki

9169

40

Święck-Nowiny

6446

41

Trzeciny

7104

42

Tybory-Jeziernia

5901

43

Tybory-Kamianka

7217

44

Tybory-Misztale

6854

45

Tybory-Olszewo

6968

46

Tybory-Trzcianka

6377

47

Tybory-Wólka

7739

48

Tybory-Żochy

5787

49

Wiśniówek

5969

50

Wiśniówek-Kolonia

5492

51

Wólka Duża

6173

52

Wólka Mała

5129

53

Wróble

6718

54

Zawrocie-Nowiny

5265

SUMA

369145

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama