reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/15 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 15 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. Nr 885 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.293.349 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.875.002 zł,

- majątkowe w wysokości1.418.347 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.595.002 zł, z tego :

- bieżące w wysokości11.799.024 zł,

- majątkowe w wysokości2.795.978 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,

2) na zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie
z Załącznikiem nr 3

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.301.653 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.056.660 zł i wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 244.993 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.067.587 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 765.934 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.056.660 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 765.934 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 42.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 4.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

4. Ustala się dochody w kwocie 290.000 zł i wydatki w kwocie 290.000 zł związane
z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 6r ust. 2.

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 3.000 zł.

§ 10. 1. Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.056.660 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 765.934 zł;

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie polegającym na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 15 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 15 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 15 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 15 stycznia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 15 stycznia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/15
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 15 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama