reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia - na rok budżetowy 2015 - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 2a oraz z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a także § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie Gminy Turośń Kościelna w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Ze środków określonych w §1 dofinansowane będą następujące formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkół:

1) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w następujących specjalnościach:

a) oligofrenopedagogika,

b) terapia pedagogiczna,

c) surdopedagogika,

d) wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,

e) gimnastyka korekcyjna,

f) organizacja i zarządzanie oświatą,

g) logopedia,

h) neurodydaktyka,

i) tyflopedagogika,

j) kurs wyrównawczy trenera UEFA-B;

2) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej;

3) szkolenia rad pedagogicznych;

4) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły;

5) kursy kwalifikacyjne w specjalnościach określonych w punkcie 1, kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;

6) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

7) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły;

8) materiały szkoleniowe i informacyjne.

§ 3. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi do 1.000 zł dla jednego nauczyciela za semestr nauki, nie więcej niż 60% opłaty semestralnej.

2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2-8, mogą być dofinansowane w 100%.

3. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się o dofinansowanie opłat poniesionych na kształcenie wyłącznie na jednym kierunku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kołodko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama